Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Mozgové metastázy pri solídnych nádoroch

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Zlepšujúce sa výsledky liečby a predĺženie prežitia pri pokročilých karcinómoch vedú k zvýšeniu pravdepodobnosti výskytu symptomatických mozgových metastáz. V ich celkovom manažmente sa preto viac uplatňujú aj odborníci v paliatívnej medicíne. Štandardom liečby je lokálna terapia, hlavne resekcia, celomozgová rádioterapia, stereotaktická chirurgia. Pri niektorých nádoroch sa môže dobre uplatniť aj systémová terapia. Typickým príkladom je malobunkový karcinóm pľúc. V podpornej liečbe sa najčastejšie uplatňujú kortikosteroidy, diuretiká, analgetiká a antiepileptiká. Okrem potreby ďalšieho klinického a predklinického výskumu je výzvou aj ďalšie zlepšenie terminálnej starostlivosti nielen v tejto skupine onkologických pacientov.

Kľúčové slová: karcinóm, mozgové metastázy, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brain metastases in solid tumours

The improved results of treatment and the prolongation of survival in advanced cancers are leading to the higher probability of symptomatic brain metastases occurrence. The specialists in palliative care are thus more involved in total management of brain metastases. The standard of treatment is local therapy: mostly resection, whole brain irradiation, and stereotactic surgery. Systemic therapy can be very useful in some types of cancer; a typical example is small cell lung cancer. Corticosteroids, diuretics, analgesics and antiepileptics are most commonly used in supportive care. In addition to the need of further clinical and preclinical research, the challenge is to improve terminal care not only in this group of oncology patients.

Keywords: cancer, brain metastases, therapy.