Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Komplexný regionálny bolestivý syndróm

MUDr. Hedviga Jakubíková

Komplexný regionálny bolestivý syndróm (KRBS) je chronické progresívne bolestivé ochorenie. Postihuje kožu, svaly, kĺby a kosti. Syndróm sa zvyčajne vyvíja na poranenej časti končatiny. Hlavným príznakom je kontinuálna intenzívna bolesť nezodpovedajúca závažnosti poranenia. Typickými sprievodnými príznakmi sú zmeny sfarbenia a teploty kože, poruchy citlivosti kože, potenie a opuch. Diagnostika KRBS je veľmi ťažká, ale včasná diagnostika a liečba je nevyhnutná. Môžeme ňou predísť progresii ochorenia. V liečbe sa na potlačenie bolesti využívajú analgetiká, antidepresíva, antikonvulzíva, kortikoidy a opioidy. Ostatná liečba zahŕňa fyzikálnu terapiu, sympatikové nervové blokády, stimuláciu miechy a psychoterapiu.

Kľúčové slová: komplexný regionálny bolestivý syndróm, sympatikový nervový systém, farmakoterapia, invazívne metódy, rehabilitácia.

COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME

Complex regional pain syndrome (CRPS) is a chronic, painful, and progressive neurological condition. It affects skin, muscles, joints, and bones. The syndrome usually develops in an injured part of limb. The key symptom of CRPS is continuous, intense pain out of proportion to the severity of the injury. Typical features include changes in the color and temperature of the skin accompanied by skin sensitivity, sweating, and swelling. Diagnosis CRPS can be difficult, but early diagnosis and treatment is very important. This may prevent the disease from progressing. Treatment is aimed at relieving painful symptoms by analgesics, antidepressants, anticonvulsants, corticosteroids and opioids. Other treatments may include physical therapy, sympathetic nerve block, spinal cord stimulation and psychotherapy.

Keywords: complex regional pain syndrome, sympathetic nervous system, pharmacotherapy, invasive treatment, rehabilitation.