Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2012

Karcinóm prsníka a kvalita života ženy

MUDr. Tatiana Dančíková

Keď človek ochorie na rakovinu, liečba sa sústredí na telesné prejavy choroby. Lenže ochorenie zasiahne aj iné časti vášho bytia. Reaguje naň vaša psychika, zasiahne vaše vzťahy – od vzťahu k sebe samému cez vzťahy k rodine až po vzťahy v práci a s priateľmi – a pravdepodobne na čas zmení spôsob vášho života. Na Slovensku je rakovina prsníka najčastejší zhubný nádor u žien. Podľa najnovších údajov registrujeme až 1 900 nových prípadov ročne. Medzi postihnutými však stále pribúdajú mladšie ženy. V uplynulých 20. rokoch sa počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25 − 45 rokov zvýšil o viac ako 30 %, kým v minulosti sa toto ochorenie vyskytovalo najčastejšie u žien vo veku okolo 60 rokov. Vyhliadky na vyliečenie sú veľmi dobré, ak sa ochorenie zistí včas a správne lieči, úspešnosť liečby dosahuje 90 – 100 %. U prežívajúcich pacientok však dlhodobo pretrvávajú negatívne zmeny v postavení, emocionálnej, kognitívnej a sociálnej aktivite. Tieto zmeny sa týkajú najmä psychicky labilných žien trpiacich úzkosťou z relapsu nádorovej choroby a depresiami, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcich ťažkostí po radikálnej, často mutilačnej terapii. Sociálna intervencia signifikantne pozitívne ovplyvňuje výsledok liečby, dĺžku prežívania a kvalitu prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka a významne prispieva k vyrovnávaniu sa so zmenami sociálnych väzieb, intímnych manželských a partnerských vzťahov, rodinných a profesionálnych vzťahov a pozitívne ovplyvňuje zlepšenie mentálneho a fyzického zdravia.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, kvalita života, psychologická podpora.

Breast cancer and quality of life of a women

When a person gets cancer, the treatment concentrates on the physical symptoms of the disease. But the disease also affects other parts of your being. Your psychic reacts to it, it affects your relationships – from relation to yourself through relations to family up to relations at work and with friends – and probably it also changes your life style for a while. In Slovakia, the breast cancer is the most common malign melanoma in women. According to the newest data, we register 1900 new cases annually. And the number of young women with cancer is increasing. Within the past 20 years, the number of breast cancers in women aged 25 − 45 have increased by over 30%, while historically this disease occurred most commonly in women around the age of 60. The outlook for successful recovery is good, if the disease is diagnosed in time and is cured correctly, the success of treatment reaches 90-100 %. However in surviving patients, the negative changes in statute, emotional, cognitive and social activity persist in long term. These changes affect especially psychologically labile women suffering from anxiety from relapse of cancer disease and depressions which result from persisting difficulties from radical and often mutilating therapy. The social intervention significantly positively influences the result of treatment, the duration of survival and quality of surviving patien.ts with breast cancer and significantly contributes to understanding the changes in social bonds, intimate marital and partner relationships and positively influences improvement of mental and physical health.

Keywords: breast cancer, quality of life, psychological support.