Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

Fungovanie zariadení sociálnych služieb v čase pandémie Covid-19 so zreteľom na zvýšenú úmrtnosť klientov

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.

Pandémia Covid-19 je jednou z najšokujúcejších udalostí 21. storočia. Priniesla so sebou množstvo nepoznaného a zároveň upriamila pozornosť na viacero nedostatkov, ktoré sa ukázali byť kľúčové. Veľmi negatívny dosah mala v prvej vlne okrem zdravotníctva na oblasť výkonu sociálnych služieb. V tomto príspevku sa zameriavame práve na negatívne dosahy spojené s fungovaním zariadení sociálnych služieb pobytového typu, ako sú zariadenia pre seniorov alebo domovy sociálnych služieb. Naším cieľom bolo identifikovať a poukázať na to, v čom a akým spôsobom ovplyvnila pandémia Covid-19 prácu v týchto zariadeniach. Nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy, boli krajiny konfrontované s vysokou mortalitou klientov zariadení dlhodobej starostlivosti. Uzatvorenie zariadení s cieľom ochrany života a zdravia klientov so sebou prinieslo zmeny, ktorým sa zariadenia museli prispôsobiť veľmi rýchlo. Pracovníkom pribudli administratívne úkony, ktoré ich blokovali v priamej práci s klientom. Protipandemické opatrenia mali vplyv na celkový chod zariadení, organizáciu práce a jej formu. Negatívne bola zasiahnutá aj atmosféra v zariadeniach, vznikali konflikty, pracovníci boli pod veľkým tlakom, boli u nich prítomné pocity frustrácie a u niektorých aj depresia či úzkosť a z tohto plynúce pocity vyhorenia. Na strane klientov bola problematická sociálna izolácia.

Kľúčové slová: pandémia Covid-19, úmrtnosť, sociálne služby, zariadenie sociálnych služieb, sociálny pracovník, senior

Functioning of social service facilities during the Covid-19 pandemic regards to the increased mortality of clients

The Covid-19 pandemic is one of the most shocking events of the 21st century. It has brought with it a lot of unknowns and at the same time drew attention to several shortcomings that turned out to be crucial. In the first wave, it had a very negative impact, apart from health care, on the area of social services. In this contribution, we focus precisely on the negative impacts associated with the functioning of long-term care facilities, such as facilities for seniors or social service homes. Our goal was to identify and point out how and in what way the Covid-19 pandemic affected work in these facilities. Not only in Slovakia, but throughout Europe, countries were confronted with high mortality of clients of long-term care facilities. The closure of the facilities in order to protect the life and health of clients brought with it changes to which the facilities had to adapt very quickly. Administrative tasks were added to the workers, which blocked them from working directly with the client. Anti-pandemic measures had an impact on the overall operation of facilities, the organization of work and its form. The atmosphere in the facilities was also negatively affected, conflicts arose, workers were under a lot of pressure, they had feelings of frustration and some also depression or anxiety and the resulting feelings of burnout. On the clients‘ side, social isolation was problematic.

Keywords: Covid-19 pandemic, mortality, social services, long-term care facilities, social worker, senior