Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Etické hľadiská paliatívnej sedatívnej liečby

MUDr. Kristina Križanová

Cieľom paliatívnej medicíny a paliatívnej starostlivosti je zmiernenie príznakov nevyliečiteľného a progredujúceho ochorenia. Pripravenosť k liečbe bolesti a ostatných neznesiteľných príznakov je nielen medicínskym, ale aj morálnym imperatívom. Ako píše David Roy (1), bioetik z Kanady: „Oslobodzujúci princíp paliatívnej starostlivosti“ vyjadruje myšlienku, že „musíme urobiť, vedecky aj klinicky, všetko pre to, aby sme oslobodili zomierajúcich chorých od mučivej bolesti, ktorá ovláda a redukuje ich vedomie tak, že im nenecháva psychický ani rozumový priestor pre veci, na ktoré chcú myslieť a hovoriť o nich, kým zomrú“.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, terminálny stav, paliatívna sedatívna liečba, dvojitý účinok.

Ethical aspects of palliative sedative therapy

The goal of palliative medicine and palliative care is to relieve suffering from symptoms of not curable and progressing illness. Readiness to treat pain and other unsufferable symptoms is not only the imperative of medicine, but also of morality. As the Canadian expert in bioethics David Roy (1) writes: „Emancipation principle of palliative care” which states: „spare no scientific or clinical effort to free dying persons from twisting and racking pain that invades, dominates and shrivels their consciousness, that leaves them no psychic or mental space for the things they want to think and say and do before they die”.

Keywords: palliative medicine, palliative care, terminal state, palliative sedation, double effect.