Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

Eschatologický přesah života v kontextu spirituality s implikací pro paliativní péči

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

Článek je věnován významu hodnoty věčný život, která vyjadřuje postoj k eschatologickému přesahu lidského života. Hodnota je nahlížena prizmatem kulturních rozdílů mezi českou a slovenskou populací a také rozdílů plynoucích z odlišných náboženských přesvědčení a na ně navázaných spiritualit. Výsledky výzkumu na reprezentativním souboru české (n=3185) a slovenské (n=1564) populace ukázaly, že postoje k věčnému životu (eschatologickému přesahu) závisí významně jak na náboženském přesvědčení, tak také na jeho interferenci s kulturními rozdíly obou populací. V diskusi jsou rozděleny tři skupiny postojů k eschatologickému přesahu a důrazem na využití v péči založené na hodnotách.

Kľúčové slová: spiritualita, eschatologie, věčný život, paliativní péče, na hodnoty orientovaná péče

Eschatological transcendence of life in the context of spirituality with implications for palliative care

The paper deals with the meaning of the value of eternal life, which expresses the attitude to the eschatological overlap of human life. This value is viewed through the prism of cultural differences between the Czech and Slovak populations, as well as the differences resulting from different religious beliefs and related spiritualities. The results of the research on a representative sample of the Czech (n=3185) and Slovak (n=1564) populations showed that attitudes towards eternal life (eschatological overlap) depend significantly both on religious beliefs and on their interference with cultural differences of both populations. Three groups of attitudes toward eschatological overlap are discussed, emphasising use in value-based care.

Keywords: spirituality, eschatology, eternal life, palliative care, values-based care