Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Duchovné potreby chorých a pastoračné sprevádzanie – história

Br. Mgr. Peter Tomša, OFMCap

Predmetom článku je prehľad možností pastorácie – duchovnej starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich ľudí, ich vyrovnávanie sa so skutočnosťou vlastného zomierania a blízkej smrti, poukázanie na dôležitosť naplnenia duchovných potrieb pacientov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu ich vnútorného zmierenia.

Kľúčové slová: pastorácia, duchovné potreby, pacient

Spiritual needs of the sick people and pastoral accompaniment – history

The subject of the article is an overview of the possibilities of pastoral care - spiritual care for severely sick and dying people, their facing with the reality of their own dying and near death. It emphasizes the importance of fulfilling the spiritual needs of patients which is the integral part of the whole healing process.

Keywords: pastoration, spiritual needs, patient