Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2013

Dieťa v terminálnom štádiu a význam podpory rodiny v paliatívnej starostlivosti

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Janka Cínová, PhD.

Umieranie dieťaťa predstavuje náročnú životnú situáciu, ktorá ovplyvňuje nielen dieťa samotné, ale predovšetkým rodinu. Reakcie detí na umieranie sú individuálne v závislosti od veku a psychickej vyspelosti. Paliatívny prístup je u detského pacienta výnimočný. Dôležité je vždy rozpoznať hranicu a čas vyčerpania všetkých dostupných liečebných možností. Až v tomto okamihu začína svoje pôsobenie paliatívna starostlivosť.

Kľúčové slová: deti, vývinové osobitosti, terminálne štádium, paliatívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Child in the terminal stage and the importance of family support in palliative care

The dying child is a difficult situation, which affects not only the child itself, but mostly family. Reactions to the death of children are individual depending on the age and mental maturity. Palliative approach is rare in pediatric patients. It is important to always recognize a time limit exhausted all available treatment options. Up to this point, begins its operations palliative care.

Keywords: children, growth, endstage, palliative care.