Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Cielená biologická liečba najčastejších nádorových ochorení a jej vedľajšie účinky

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Cielená biologická liečba je novým liečebným postupom pri rôznych nádoroch. Je používaná častejšie a úspešnejšie u stále viac a viac pacientov. Keďže títo pacienti žijú dlhšie, lekári a sestry pôsobiaci v paliatívnej medicíne sa budú častejšie stretávať s tými, ktorí sú alebo boli liečení cielenou liečbou. V prehľade sú uvedené cielené lieky používané pri troch najčastejších nádorových ochoreniach – pri karcinóme hrubého čreva, pľúc a prsníka.

Kľúčové slová: cielená biologická liečba, kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, karcinóm prsníka.

Targeted biologic therapies and related side effects in most common cancers

Targeted biologic therapy is a new treatment modality for different cancers. It is used more frequently and successfully in more and more patients. As these patients live longer, palliative care physicians and nurses will be more often involved in care about those who are or have been treated with targeted therapies. An overview of targeted agents used for three most common cancers – colorectal, breast and lung – is given in this article.

Keywords: targeted biologic therapy, colorectal cancer, lung cancer, breast cancer.