Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Bolesti hlavy – 2. diel

MUDr. Hedviga Jakubíková

Sekundárne bolesti hlavy sú symptómom iného ochorenia. Môžu signalizovať aj závažné, život ohrozujúce ochorenia, a preto na ne netreba zabúdať v diferenciálnej diagnostike. Medzi najzávažnejšie príčiny patria cievne ochorenia mozgu, nádory mozgu a zápalové ochorenia centrálneho nervového systému. Pri bolestiach hlavy s akútnym vznikom, stúpajúcou intenzitou bolesti, vracaním, sprevádzaných neurologickým deficitom a psychickými zmenami treba pacienta neurologicky vyšetriť a realizovať potrebné laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.

Kľúčové slová: sekundárne bolesti hlavy, klasifikácia, nádory mozgu, intrakraniálne krvácanie, abúzus liekov, odňatie liekov, ochorenia krku.

Headaches – part two

Secondary headaches represent symptom of other disease. They may also signalize a serious and life-threatening disease. We need to think about them in the differential diagnosis. The most serious causes include stroke, brain tumors and inflammatory diseases of central nervous system. Headache with acute onset, growing intensity, vomiting and neurological deficit or mental changes require neurological examination, laboratory investigations and medical imaging.

Keywords: secondary headaches, classification, brain tumors, intracranial hemorrhage, medication overuse, substance withdrawal, disorders of neck.