Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Amyotrofická laterálna skleróza. Hospicová starostlivosť o ventilovaného pacienta – kazuistika

MUDr. Martina Kozovská

Amyotrofická laterálna skleróza je progresívne neurodegeneratívne ochorenie s nejasnou etiológiou, ktoré postihuje takmer výlučne oblasť motorického neurónu. Postupne vedie k slabosti, spasticite, svalovej atrofii, imobilite, poruchám prehĺtania a reči, respiračnému zlyhaniu. Efektívna kauzálna liečba neexistuje, v pokročilom a terminálnom štádiu pacient profituje z paliatívnej starostlivosti.

Kľúčové slová: amyotrofická laterálna skleróza, symptómy, umelá pľúcna ventilácia, paliatívna starostlivosť

Amyotrophic lateral sclerosis. Ventilated patient hospice care – case report

Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease with unclear etiology that affects almost exclusively the motor system area. It gradually leads to weakness, spasticity, muscular atrophy, immobility, swallowing disorders, speech, respiratory failure. There is no effective causal treatment, at advanced and terminal stages the patient benefits from palliative care.

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, symptoms, tracheostomy ventilation, palliative care