Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2020

Aké miesto má paliatívna medicína v onkológii?

MUDr. Mária Novisedláková

Počas posledných piatich dekád sa paliatívna starostlivosť vyvinula z filozofie starostlivosti, ktorá sa zameriava na posledné dni života na profesionálnu špecializáciu, ktorá prináša súčasnú podpornú starostlivosť pacientom s pokročilými ochoreniami počas celého priebehu ochorenia (1). Randomizované klinické štúdie o integrácii onkologickej a paliatívnej starostlivosti poukazujú na prínosy pre zdravie, zlepšené prežívanie, kontrolu symptómov, menej úzkosti a depresie, redukciu zbytočnej chemoterapie na konci života, zlepšenú spokojnosť rodiny a kvalitu života, zlepšené využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti (2). Plná integrácia onkologickej a paliatívnej starostlivosti sa spolieha na špecifické znalosti a zručnosti dvoch modelov starostlivosti, v onkológii na tumor zameraný prístup, hlavným cieľom ktorého je liečiť ochorenie aj na pacienta zameraný prístup (zameraný na „hostiteľa“), ktorý sa celistvo orientuje na pacienta s ochorením (2).

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, onkologická starostlivosť, integrácia

What is the place of palliative medicine in oncology?

Over the past five decades, palliative care has evolved from a philosophy of care that focuses on the last days of life to a professional specialty that delivers comprehensive supportive care to patients with advanced illnesses throughout the disease trajectory(1). Randomised clinical trials on integration of oncology and palliative care point to health gains: improved survival and symptom control, less anxiety and depression, reduced use of futile chemotherapy at the end of life, improved family satisfaction and quality of life, and improved use of health-care resources (2). Full integration of oncology and palliative care relies on the specific knowledge and skills of two modes of care: the tumour-directed approach, the main focus of which is on treating the disease; and the host-directed approach, which focuses on the patient with the disease (2).

Keywords: palliative care, oncological care, integration