Onkológia 1/2015

Zvýšená tvorba HE4 nádorovými tkanivami a význam jeho stanovenia u pacientov s malígnymi nádormi

MUDr. Jaroslav Weissensteiner, doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Dôležitú úlohu pri diagnostike akéhokoľvek ochorenia, a obzvlášť nádorových chorôb, zohráva biochemický marker, ktorý sa môže využiť na detekciu zmien v organizme, sledovanie priebehu ochorenia a liečby pacienta. V súčasnosti rastie záujem o štúdium biochemických vlastností a klinický význam nádorového markera – ľudský epididymálny proteín 4 (HE4, human epididymal protein 4) v normálnych tkanivách a v tkanivách pacientov s malígnymi nádormi. Objasnenie metabolizmu a funkcie HE4 tak v zdravom tkanive, ako aj v malígnych nádoroch a ich sekundárnych ložiskách – metastázach, by mohlo prehĺbiť význam a využitie tohto onkologického markera nielen u pacientok s karcinómom ovária, ale aj u pacientov s inými malígnymi ochoreniami.

Kľúčové slová: ľudský epididymálny proteín 4, nádorový marker, nádorová expresia, sérová koncentrácia, malígne ochorenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Increased production of HE4 by tumour tissues and its importance of measurement in patients with malignant tumours

The biochemical marker, which we can use for detection of changes in the organism, observation of the progress of disease and the treatment of the patient plays important role in the diagnosis of any disease and especially tumour diseases. Nowadays, it is increased interest for study of biochemical qualities and clinical importance of tumour marker – human epididymal protein 4 (HE4, human epididymal protein 4) in normal tissues and in tissues of patients with malignant tumours. The explanation of HE4 metabolism in the healthy organism, as well as in malignant tumours and in their secondary lesions – metastases can deepen of importance and use this oncological marker not only in female patients with ovarian cancer, but in patients with others malignant diseases in the future, too.

Keywords: human epididymal protein 4, tumour marker, tumour expression, serum concentration, malignant disease.