Onkológia 6/2015

Zvládnutá hypertenzná kríza indukovaná bevacizumabom u pacientky s metastatickým pľúcnym adenokarcinómom

MUDr. Klaudia Grácová, MUDr. Lucia Doláková

Cieľ: Cieľom našej kazuistiky bolo na prípade pacientky s metastatickým adenokarcinómom pľúc opísať úspešné zvládnutie hypertenznej krízy ako jednej z najčastejších kardiovaskulárnych komplikácií pri liečbe bevacizumabom. Kazuistika: Zaoberáme sa prípadom 82-ročnej pacientky, u ktorej bol cytologicky z fluidotoraxu verifikovaný adenokarcinóm pľúc. Pacientka začala chemoterapiu v schéme karboplatina + paklitaxel, od 3. cyklu s pridaním bevacizumabu. Na CT re-stagingu po 6 cykloch CHT a 4 cykloch bevacizumabu bola opisovaná parciálna regresia tumoru. Pred plánovaným 1. cyklom udržiavacej liečby s bevacizumabom pacientka prekonala hypertenznú krízu aj s neurologickou symptomatológiou, ktorá veľmi dobre reagovala na štandardné antihypertenzíva pridané do chronickej terapie pacientky. Po stabilizácii stavu bolo možné pokračovať v onkologickej liečbe až do progresie ochorenia a výskytu postchemoterapeutickej ischemickej kolitídy. Záver: Arteriálna hypertenzia je pomerne častým nežiaducim účinkom pri liečbe viacerými inhibítormi VEGF. Vzhľadom na to, že k výskytu hypertenzie môže dôjsť kedykoľvek počas liečby bevacizumabom, odporúča sa monitorovať tlak krvi pred infúziou, počas neho aj po nej. Ide o reverzibilný nežiaduci účinok. Na základe viacerých štúdií sa zistila spojitosť medzi výskytom arteriálnej hypertenzie a predĺženým prežívaním u onkologických pacientov v porovnaní s tými bez výskytu hypertenzie počas liečby. Antihypertenzná liečba neznižuje protinádorový efekt onkologickej terapie.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, arteriálna hypertenzia, bevacizumab.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Managed hypertensive crisis induced by bevacizumab in patient with metastatic lung adenocarcinoma

Purpose and objective: The aim of the casuistry is to present a case report of a patient with metastatic lung adenocarcinoma and describe the successful management of hypertensive crisis, which is one of the most common cardiovascular complications of bevacizumab therapy. Casuistry: We describe 82-year old patient with lung adenocarcinoma verified by cytology of fluidothorax. Patient started chemotherapy in the scheme of carboplatin + paclitaxel with addition of bevacizumab since the third cycle. We provided a CT-scan which described partial tumour regression after six cycles of chemotherapy and four cycles of bevacizumab. Before the first cycle of maintenance therapy with bevacizumab patient overcame hypertensive crisis with neurological symptomatology which reacted positively to standard antihypertensives added to the therapy. After the stabilization we continued oncological treatment until disease progression and postchemotherapeutic ischemic colitis occurrence. Conclusion: Arterial hypertension is a common adverse effect of treatment with VEGF inhibitors. Considering the fact that the hypertension may occur at any time during the treatment with bevacizumab, blood pressure should be measured before, during and after the infusion. This side effect is reversible. On the basis of several case studies a positive association between arterial hypertension and prolonged survival in cancer patients has been found, as a difference from those without arterial hypertension during the treatment. Antihypertensive treatment does not reduce the antitumor effect of bevacizumab treatment.

Keywords: non-small cell lung cancer, arterial hypertension, bevacizumab.