Onkológia 4/2021

Zriedkavé nádory ovárií

MUDr. Michaela Sojáková

Neepitelové nádory ovárií patria medzi zriedkavé nádory, pričom celkovo tvoria asi 10 % zo všetkých nádorov vaječníkov. V porovnaní s epitelovým karcinómom vaječníkov sa často vyskytujú v mladšom veku a sú väčšinou zachytené vo včasnom štádiu ochorenia, preto je základným cieľom liečby týchto nádorov plodnosť zachovávajúci prístup a minimalizácia neskorých nežiaducich účinkov chemoterapie, resp. rádioterapie. Dve základné skupiny týchto nádorov predstavujú nádory zo zárodočných buniek a nádory zo zárodočných povrazcov a buniek strómy, tzv. sex-cord stromálne nádory. Základnou liečebnou modalitou je chirurgický debulking, ktorý je pri pokročilých štádiách, resp. nepriaznivom histologickom podtype doplnený zaisťovacou chemoterapiou na báze platiny. Prebiehajú viaceré štúdie zamerané na skúšanie efektivity ďalších liečebných možností – ako napr. cielená liečba, hormonálna liečba a imunoterapia. Zriedkavosť a zložitosť týchto nádorov si vyžaduje úzky špecializovaný multidisciplinárny prístup tak v klinickej, ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti.

Kľúčové slová: neepitelové nádory vaječníkov, nádory zo zárodočných buniek, nádory sex-cord stromálnych buniek, fertilitu zachovávajúca operácia, chemoterapia na báze platiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare ovarian tumours

Non-epithelial ovarian tumours are rare neoplasms, accounting for about 10% of all ovarian tumours. Compared to ovarian epithelial carcinoma, it often occurs at a younger age and is detected in the early stage of the disease, so the basic goal of the treatment of these tumours is to maintain fertility and minimize the later side effects of chemotherapy resp. radiotherapy. The two basic groups of these tumours are germ cell tumours and sex-cord stromal tumours. The cornerstone of the treatment is surgical debulking, which should be supplemented with platinum-based chemotherapy when advanced stages or adverse histological subtype is present. Several studies are under way to test the effectiveness of other treatment options - such as targeted therapy, hormonal therapy and immunotherapy. The rarity and complexicity of these tumors requires a narrowly specialized multidisciplinary approach in both clinical and scientific research.

Keywords: non-epithelial ovarian cancer, germ cell tumours, sex-cord stromal tumours, fertility sparing surgery, platina-based chemotherapy