Onkológia 3/2010

Zmeny v najnovšej klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému podľa svetovej zdravotníckej organizácie a ich dopad na súčasnú diagnostickú prax

MUDr. Boris Rychlý, MUDr. Marián Švajdler ml., MUDr. Andrej Šteňo

Klasifikácia tumorov centrálneho nervového systému podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, tzv. modrá kniha, tvorí dôležitý rámec pre diagnostiku mozgových nádorov. Jej terminológia a princípy určovania stupňa malignity by mali byť pre bioptickú diagnostiku záväzné, pretože onkologická liečba je založená na diagnostických kategóriách klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie. Bez nej by tiež nebolo možné porovnávať výsledky medzi jednotlivými centrami. Konsenzuálna konferencia o novej klasifikácii sa konala v Heidelbergu v novembri 2006. Vzišla z nej nová klasifikácia, ktorá bola publikovaná v roku 2007. Priniesla radu modifikácií, zmien v terminológii a sedem novo kodifikovaných jednotiek: angiocentrický glióm, pilomyxoidný astrocytóm, papilárny glioneuronálny tumor, rozety tvoriaci glioneuronálny tumor štvrtej komory, papilárny tumor pineálnej oblasti, vretenobunkový onkocytóm a pituicytóm. Prevažne ide o raritné jednotky už známe z publikovanej literatúry. Búrlivý rozvoj molekulárnej patológie viedol k výraznému prepracovaniu odsekov o genetike viacerých nádorov. Napriek pokroku v našom chápaní mozgových nádorov, v súčasnosti stále ostáva mnoho otázok nezodpovedaných, preto aj v najnovšej klasifikácii mozgových nádorov zostalo niekoľko problémových oblastí, ktoré môžu komplikovať diagnostiku.

Kľúčové slová: nádory centrálneho nervového systému, SZO klasifikácia nádorov 2000 a 2007, zmeny v klasifikáciách.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Changes in the newest WHO classification of tumours of central nervous system and their impact on current diagnostics

WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System, the so called Blue Book, is important framework for the diagnosis of brain tumours. Its terminology and grading principles should be mandatory for surgical pathology, as the treatment is based on WHO diagnostic categories. Without it the results of different centres cannot be mutually compared. The consensual conference, held in Heideleberg on November 2006, resulted in new WHO classification published in 2007. There are many modifications, changes in the terminology and seven newly codified tumour entities: angiocentric glioma, pilomyxoid astrocytoma, papillary glioneuronal tumour, rosette-forming glioneuronal tumor of the 4th ventricle, papillary tumour of the pineal region, spindle cell oncocytoma and pituicytoma. Mostly, they are rare tumours already known from the published literature. Rapid development in the molecular pathology resulted in the marked changes of paragraphs about tumour genetics. Despite progress in our understanding of brain tumours, many questions are still unanswered; therefore there remained a few problematic areas that might complicate the diagnosis.

Keywords: tumours of the central nervous system, The World Health Organisation Classification 2000 and 2007, changes in the classifications.