Onkológia 1/2006

Zásady a možnosti chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu

MUDr. Karel Kroupa

Kolorektálny karcinóm (KRK) predstavuje na prahu tretieho tisícročia stály problém so zvyšujúcou sa incidenciou a neuspokojivým počtom pacientov, ktorí sa u lekára objavia vo včasných štádiách ochorenia, keď je riešiteľný kuratívnou operáciou. Totálna mezorektálna excízia pri riešení karcinómu rekta, prezervácia autonómnych nervových plexov a využitie rezervoárov v rekonštrukčnej fáze sú samozrejmosťou. Metastatický KRK už nie je problémom a v žiadnom prípade by pacient nemal byť riešený paliatívnym chirurgickým výkonom. Aj pokročilý lokoregionálny KRK je riešiteľný multiviscerálnymi operáciami extenzívnymi chirurgickými postupmi. V spektre špecializovaných onkologických pracovísk by nemala chýbať ani hypertermická intraperitoneálna laváž (HIPEC), ktorá by sa indikovala u vybranej skupiny pacientov.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, totálna mezorektálna excízia, prezervácia autonómnych nervových plexov, multiviscerálne operácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRINCIPLES AND POSSIBILITIES OF SURGICAL TREATMENT OF THE COLORECTAL CANCER

At the threshold of the third millennium, a Colorectal Carcinoma (CC) presents a permanent problem concerning a redundant incidence and unsatisfactory number of patients who visit a surgeon in early stage of the affection, when it is to solve through a curative surgery. A total mesorectal excision in solution of a CC, a preservation of the autonomic nerve plexuses and exploitation pouches in the reconstruction phase are matter of course. A metastatic CC seems not to be a problem any more and a patient should not be resolved through a lenitive surgery effort in any case. Even an advanced locoregional CC is solvable through multivisceral resections of the extensive surgery methods. In the spectrum of the specialized oncological places there should not fail a hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC), which could be indicated to the certain group of patients.

Keywords: colorectal carcinoma, total mesorectal excision, preservation of the autonomic nerve plexuses, multivisceral resections.