Onkológia 1/2014

Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov

MUDr. Boris Rychlý, PhD., MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MUDr. Marián Švajdler, ml., doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.

Úvod: Alelická strata na krátkom ramienku 1. chromozómu a na dlhom ramienku 19. chromozómu (1p/19q LOH) je genetický znak oligodendrogliómov a je významný prognostický a prediktívny marker. Cieľom práce bolo posúdiť možnosť stanovenia statusu 1p/19q LOH na základe analýzy klasických histomorfologických znakov v oligodendrogliových nádoroch. Pacienti a metódy: V období od mája 2007 do mája 2010 boli prospektívne zaradení pacienti, ktorých histológia bola hodnotená v Cytopathos, s. r. o., a mali vyšetrený status 1p/19q LOH. Tumory sa diagnostikovali na základe kritérií WHO 2007. Semikvantitatívne sa hodnotilo 8 histolomorfologických znakov. Vypracovali sa bivariačné analýzy medzi premennými a sledovaným výstupom pomocou jednoduchej logistickej regresie. Následne bol zostrojený viacnásobný logistický regresný model, do ktorého sa zahrnuli premenné, ktoré mali významný príspevok k diskriminačnej schopnosti modelu. Hraničná hodnota logistického modelu bola stanovená na 0,5 a pre túto hodnotu bola spočítaná senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota modelu a príslušné intervaly spoľahlivosti. Výsledky: Do súboru bolo zaradených 70 pacientov s tumoróznymi léziami mozgu, 41 mužov a 29 žien. Priemerný vek bol 43,5 roku (rozsah 3 – 84 rokov). Z histologických parametrov všetky znaky okrem celularity a mikrocystickej premeny pozadia vykazovali koreláciu s 1p/19q LOH. Ako optimálny bol vybraný logistický model pozostávajúci z pohlavia a troch histologických znakov, schopný stanoviť prítomnosť 1p/19q LOH so senzitivitou 89,3 % a špecificitou 88,1 %. Pozitívna prediktívna hodnota modelu je 83,3 %, negatívna prediktívna hodnota je 92,5 %. Záver: Na našom súbore sme potvrdili silnú koreláciu medzi 1p/19q LOH a klasickou histomorfológiou oligodendrogliómov. Náš model nenahrádza genetické vyšetrenie, ale pri jeho nedostupnosti môže slúžiť na predikciu statusu 1p/19q LOH.

Kľúčové slová: oligodendrogliové tumory, 1p/19q LOH, prognostické a prediktívne markery.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The relationship between genetics and histologic pattern oligodendroglioma

Introduction: Loss of heterozygosity on the short arm of the 1. chromosome and on the long arm of the 19. chromosome (1p/19q LOH) is a genetic hallmark of oligodendrogliomas and significant prognostic and predictive marker. The aim of the study was to assess the possibility to predict 1p/19q LOH status by the means of the classic histomorphologic features of oligodendroglial tumours. Patients and methods: In the period from May 2007 to May 2010 were prospectively enrolled patients whose histology was evaluated in the Cytopathos Ltd. and examined 1p/19q LOH status. Histologic diagnoses were based on WHO 2007 criteria. 8 histologic features were semiquantitatively assessed. Bivariant statistics was applied and output was monitored by simple logistic regression. Afterwards multivariable logistic model was constructed from the variables with significant contribution to the discriminating power of the model. Cut-off of the logistic model was set 0.5 and sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were calculated for that according to pertinent confidence intervals. Results: 70 patients with tumourous brain lesions were included in the study, 41 men and 29 women. Average was 43.5 years (range 3-84 years). All histological parameters were significant except for cellularity and microcystic change. Optimal logistic model composed from gender and three histologic features was able to predict presence of 1p/19q LOH with sensitivity 89.3% and specificity 88.1%. Positive predictive value of the model is 83.3%, negative predictive value is 92.5%. Conclusion: On our set of patients we confirmed strong correlation between 1p/19q and classic oligodendroglial histomorphology. Our model does not replace genetic examination, but if it is unavailable, it can be used for prediction of the 1p/19q LOH status.

Keywords: oligodendroglial tumours, 1p/19q LOH, prognostic and predictive markers.