Onkológia 5/2014

Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD., MUDr. Zuzana Čierna, MUDr. Kristína Kuracinová, doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Ľudovít Danihel, ml.

Autori prezentujú súčasné poznatky o morfológii a pôvode jednotlivých buniek trofoblastu. Rozvoj imunohistochémie umožnil identifikáciu rôznych proteínov, enzýmov a hormónov v skúmanom tkanive. Pri imunohistochemickej analýze nádorových a nenádorových trofoblastových lézií sa v súčasnosti využívajú najmä protilátky proti nasledujúcim antigénom: cytokeratíny (koktail cytokeratínov AE1/3, nízkomolekulové cytokeratíny CK8, CK18), HSD3B1, Ki-67, cyklín E, HCG, HPL, inhibín-α a proteín p57. Ich rozdielna expresia v bunkách trofoblastu je rozhodujúca pre presnú histopatologickú diagnózu, ktorá spolu s klinickým nálezom je bezpodmienečne potrebná na terapiu, prognózu a ďalší manažment pacientok s týmto zriedkavým ochorením.

Kľúčové slová: cytotrofoblast, intermediárny trofoblast, syncýciotrofoblast, gestačná trofoblastová choroba, imunohistochémia, trofogram.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of immunohistochemistry in the differential diagnosis of gestational trophoblastic disease

The authors present the knowledge of morphology and origin of cells of trophoblast. Development of immunohistochemistry allowed the identification of various proteins, enzymes and hormones in the examined tissue. Antibodies against antigens like cytokeratins, (coctail of cytokeratines AE1/3, low molecular weight cytokeratines CK8, CK18), HSD3B1, Ki-67, cyclin E, HCG, HPL, inhibín-α and protein p57 are used in immunohistochemical analysis of non-neoplastic and neoplastic trophoblastic lesions. Their different expression in trophoblast cells is important and crucial for exact histopathologic diagnosis. Histopathologic diagnosis with clinical findings is absolutely necessary for thetherapy, prognosis and further management of patients with this rare disease.

Keywords: cytotrophoblast, intermediate trophoblast, syncytiotrophoblast, gestational trophoblastic disease, immunohistochemistry, trophogram.