Onkológia 1/2008

VYUŽITIE INOVATÍVNYCH LIEKOV V ONKOLÓGII NA SLOVENSKU – POROVNANIE SO SVETOM

PharmDr. Dominik Tomek, MPH

Mortalita na onkologické ochorenia v Slovenskej republike mala do konca 20.storočia dlhodobo stúpajúci trend. Od rokov 1999 – 2000 mortalita na onkologické ochorenia klesá, pričom incidencia a prevalencia v súlade so svetovým trendom stúpa. Napriek tomu, že prežívanie u vybraných onkologických ochorení rastie, vo všeobecnosti sú všetky epidemiologické parametre v Slovenskej republike ešte stále horšie ako v EÚ 15 a vo svete. Je vysoko pravdepodobné, že zlepšujúce sa prežívanie okrem iného súvisí aj s využitím moderných chirurgických a diagnostických metód, včasnejšou diagnostikou onkologických ochorení a lepšou dostupnosťou inovatívnych liekov v slovenských podmienkach.

Kľúčové slová: onkológia, onkologické lieky, náklady, nákladová efektivita, prežívanie, dostupnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACCES TO INNOVATIVE DRUGS IN ONCOLOGY IN SLOVAKIA – COMPARISON WITH THE WORLD

Mortality on oncological diseases had till the end of 20th century for a long time an increasing trend, from 1999 – 2000 it starts to decrease. After all, survival in selected oncological diseases is raising, but all epidemiological parameters are still worse then in the EU 15 countries and the developed world. It is higly probable, that the improving survival is connected with the use of modern surgical and diagnostic methods, earlier diagnosis and better acces to innovative drugs in Slovakia.

Keywords: oncology, oncological drugs, costs, costs effectivness, survival, availability