Onkológia 2/2020

Využitie core-cut biopsie pod CT kontrolou v bežnej klinickej praxi – naše skúsenosti

MUDr. Michal Šálek, MUDr. Matej Rusina, MUDr. Ján Haršány, MUDr. Marián Streško, PhD., MUDr. Miroslava Čulagová, MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Cieľ: Biopsia pod kontrolou počítačovej tomografie (CT) sa v súčasnosti všeobecne považuje za účinný a bezpečný výkon na získanie vzorky na histológiu. Cieľom tejto práce bola retrospektívna analýza našich skúseností pri perkutánnych „core-cut“ biopsiách vedených pod CT kontrolou vykonaných na pracovisku intervenčnej rádiológie Rádiologickej kliniky FN Trnava. Materiály a metódy: Táto monocentrická retrospektívna štúdia hodnotila pacientov, u ktorých bola realizovaná perkutánna „core-cut“ biopsia pod kontrolou CT v období od januára 2018 do decembra 2019. Lekárske záznamy pacientov boli analyzované pomocou nemocničného informačného systému, ako aj softvérového archivačného systému. Pri analýze boli hodnotené dáta zahrnujúce orgán/miesto biopsie, veľkosť lézie, komplikácie a výťažnosť biopsie. Výsledky: V priebehu obdobia štúdie bola realizovaná „core-cut“ biopsia pod CT kontrolou u 257 pacientov. Biopsia pečene bola realizovaná u 47 (18,3 %) pacientov, pľúc u 144 (56 %) pacientov, obličiek, resp. nadobličiek u 12 (4,7 %) pacientov, pankreasu u 15 (5,8 %) pacientov, skeletálnych lézií u 15 (5,8 %) pacientov, krku u 2 (0,7 %) pacientov, retroperitoneum a malá panva u 22 (8,6 %) pacientov. Zo štúdie sme vylúčili 46 ambulantných pacientov, u ktorých sme nezískali výsledky histológie. Zo zvyšných 211 biopsií boli odobraté vzorky zhodnotené patológom ako výťažné na stanovenie histologickej diagnózy v 177 prípadoch (83,8 %). Malignita bola potvrdená u 84,2 % pacientov. Závažné komplikácie definované podľa CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) štandardov sa vyskytli v 11 prípadoch (4,3 %) a bol to vo všetkých prípadoch pneumotorax. Záver: Perkutánna „core-cut“ biopsia pod CT kontrolou je metóda s vysokou výťažnosťou s odberom adekvátnej vzorky na biopsiu a nízkou mierou závažných komplikácií. Táto metóda by mala byť rutinne využívaná u pacientov v bežnej klinickej praxi na potvrdenie/vylúčenie malignity.

Kľúčové slová: počítačová tomografia, „core cut“, biopsia, komplikácie, vzorka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CT guided „core-cut“ biopsy in routine clinical praxis – single center experience

Purpose: Computed tomography (CT) guided biopsy is now widely recognized as an effective and safe procedure in obtaininig adequate specimen for histology. The aim of the study was to evaluate our experience in CT guided percutaneous „core-cut“ biopsies performed in Interventional radiology unit of Department of Radiology in Faculty hospital Trnava. Materials and methods: This monocentric retrospective study evaluated patients who underwent percutaneous CT guided „core-cut“ biopsy from January 2018 to December 2019. Medical records of each patient were analysed using the hospital information system as well as software archiving system. During the analysis, tha data regarding biopsy organ/place, lesion size, complications rate and sample adequacy of biopsy were analysed. Results: During the study period, 257 patients underwent percutaneous „core-cut“ CT guided biopsy. Liver biopsy was performed in 47 (18,3%) patients, lung in 144 (56%), renal and suprarenal in 12 (4,7%), pankreas in 15 (5,8%), skeletal lesions in 15 (5,8%) patients, neck in 2 (0,7%), retroperitoneum and pelvis in 22 (8,6%) patients. 46 outpatients were excluded from the study, as receiving their histology results was not possible. In remaining 211 patients, the collected samples were evaluated by the pathologist as aproppriate for the determination of histological diagnosis in 177 (83,8%) patients. Severe complications defined according to CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) standards occurred only in 11 cases (4,3%), all of them pneumothorax. Conclusion: Percutaneous „core-cut“ biopsy under CT guidance is the method with high sample adequacy and low severe complication rates. This method should be used in patients in routine clinical setting to confirm/exclude malignancy.

Keywords: computer tomography, „core cut“, biopsy, complications, sample