Onkológia 4/2015

Vybrané ukazovatele epidemiológie kolorektálneho karcinómu na Slovensku

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, RNDr. Mária Pšenková, MPH

Úvod: Slovenská republika dosahuje v celosvetových odhadoch pre rok 2012 najvyššie hodnoty štandardizovanej incidencie, reálne údaje na národnej úrovni sú však k dispozícii len po rok 2008. Ciele: Karcinóm kolorekta patrí k dobre preventabilným zhubným nádorom, pričom organizovaný skríning s dostatočnou účasťou populácie v riziku vedie k signifikantnému zníženiu incidencie aj mortality. Cieľom predkladanej práce je predikovať vývoj vybraných ukazovateľov deskriptívnej epidemiológie tohto ochorenia prospektívne. Výsledky: Na Slovensku sa zaznamenáva signifikantný nárast incidencie ochorenia, v posledných rokoch u mužov o 2,3 % medziročne a u žien o 1,4 % medziročne. Mortalita u mužov pritom klesá významne o -1 % medziročne a u žien o -1,6 %. Záver: Pokles mortality na Slovensku sa zaznamenáva neskôr a v menšej miere, než je to v krajinách s dlhodobo organizovaným skríningom.

Kľúčové slová: karcinóm kolorekta, incidencia, mortalita, prevalencia, klinické štádiá, skríning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected trends in colorectal cancer epidemiology in Slovakia

Introduction: In worldwide estimates for the year 2012, the Slovak Republic had the highest value of age-standardised incidence, but real data on a national level have only been available up to 2008. Aims: Colorectal cancer is one of the more preventable malignant tumors, whereby organised screening with adequate participation of the population in risk leads to a significant drop in both incidence and mortality. The aim of the submitted paper is to predict the development of selected indicators of descriptive epidemiology of this disease prospectively. Results: In recent years, a significant growth in the incidence of the disease has been witnessed in Slovakia, rising by 2.3% annually in men and 1.4% in women. Mortality in men is falling substantially by -1% annually, and in women it is -1.6%. Conclusion: The drop in mortality is manifesting later and to a lesser degree in Slovakia than in those countries with long-term organised screening in place.

Keywords: colorectal cancer, incidence, mortality, prevalence, clinical stages, screening.