Onkológia 4/2015

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, RNDr. Mária Pšenková, MPH

Úvod: Slovenská republika sa v celosvetových odhadoch zaraďuje ku krajinám so stredne vysokými hodnotami incidencie karcinómu prostaty. Predikcie incidencie naznačujú v krátkej budúcnosti najfrekventovanejší výskyt karcinómu prostaty spomedzi všetkých zhubných nádorov u mužov na Slovensku. Ciele: Cieľom predkladanej práce je predikovať vývoj vybraných ukazovateľov deskriptívnej epidemiológie karcinómu prostaty v Slovenskej republike a poskytnúť relevantné a aktualizované údaje pre potreby ďalších analýz a hodnotenia dosahov intervencií. Výsledky: Na Slovensku sa zaznamenáva signifikantný nárast incidencie ochorenia, v posledných rokoch až o 6,7 % medziročne, zatiaľ čo pri mortalite sa zaznamenáva pomaly, ale štatisticky významne klesajúci trend už od roku 1998 o -0,8 % medziročne. Tieto fakty prispievajú k tomu, že karcinóm prostaty sa stáva najviac prevalentným zhubným nádorom u mužov. Záver: Na Slovensku sa nezaznamenáva vyvrcholenie a následný pokles hodnôt incidencie karcinómu prostaty, ako je to v niektorých krajinách praktizujúcich skríning tohto ochorenia. Vývoj mortality má na aktuálnych národných údajoch priaznivý trend.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, incidencia, mortalita, prevalencia, klinické štádiá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected trends in prostate cancer epidemiology in Slovakia

Introduction: In worldwide estimates, the Slovak Republic is classed to those countries with a medium high incidence of prostate cancer. Predictions of incidence indicate for the near future that prostate cancer will have the most frequent incidence of all malignant tumors in men in Slovakia. Aim: The aim of the submitted paper is to predict the development of selected indicators of descriptive epidemiology of prostate cancer in Slovakia and to provide relevant and updated data for the purposes of further analyses and evaluation of the impacts of interventions. Results: A significant rise in incidence of the disease can be seen in Slovakia, by as much as 6.7% annual percentage change in recent years, while in the case of mortality a slow but statistically significant falling trend has been noted since 1998, by -0.8% annually. These facts contribute to making prostate cancer the most prevalent malignant tumor in men. Conclusion: In Slovakia, no peak is being registered with a subsequent drop in the values of incidence of prostate cancer as is the case in several countries practicing screening of this disease. The development of mortality reveals a favourable trend in current national data.

Keywords: prostate cancer, incidence, mortality, prevalence, clinical stages.