Onkológia 6/2010

Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi

MUDr. Katarína Dostálová, MUDr. Patrik Palacka, PhD.

Venózny tromboembolizmus (VTE) má u jedincov s rakovinou v porovnaní s bežnou populáciou podstatne vyššiu incidenciu, skracuje celkové prežívanie a zvyšuje mortalitu onkologických pacientov. Najvýznamnejším prediktívnym faktorom vzniku VTE v onkológii je prítomnosť vzdialených metastáz. Prehľadový článok je popri epidemiologických údajoch a definícii rizikových faktorov venovaný prevencii VTE v brušnej chirurgii onkologických chorých s dôrazom na 28-dňovú aplikáciu heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH) po operačnom výkone, ďalej na mechanizmy, ktorými niektoré lieky (bevacizumab, tamoxifen) zvyšujú výskyt VTE, účinku HNMH na celkové prežívanie, a napokon štúdii Protecht, ktorá ukázala významnú redukciu VTE udalostí u ambulantne liečených jedincov s lokálne pokročilou alebo metastatickou nádorovou chorobou. V závere článku autori uvádzajú niektoré nezodpovedané otázky v problematike VTE v onkológii.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, rizikové faktory, štúdia Protecht, celkové prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some Aspects of Venous Thromboembolism in Patients with Solid Tumours

The incidence of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients is higher than in common population; overall survival is shortened and mortality is increased due to VTE. Metastatic disease is the strongest VTE predictive factor in oncology. In the review, some problems are discussed as follow: epidemiology data and VTE risk factors, VTE prevention after major abdominal surgery due to cancer with the stress on 28-day LMWH (low molecular weight heparins) usage, the mechanisms of VTE increasing by some drugs (bevacizumab, tamoxifen), LMWH effects on the overall survival of cancer patients, and the Protecht study, in which the significant reduction in VTE events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy was showed. In conclusion, authors introduce some unanswered questions connected with VTE.

Keywords: Venous Thromboembolism, Low Molecular Weight Heparins, Risk Factors, Protecht Study, Overall Survival.