Onkológia 2/2024

Vplyv inhibítorov CDK4/6 na celkové prežívanie pacientok s pokročilým karcinómom prsníka – vo svetle nových dát

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.

Najčastejším podtypom karcinómu prsníka je podtyp s?pozitívnou expresiou hormónových receptorov (HR+), ktorý tvorí takmer 75 % malígnych nádorov prsníka. Základ liečebnej stratégie u?tejto veľkej skupiny pacientok s?HR+/HER2 negatívnym ochorením (HER2-) tvorí endokrinná liečba. Za posledné desaťročie boli do liečby zavedené prelomové inovatívne lieky a?po roky trvajúcich schvaľovacích procesoch sú už aj na Slovensku dostupné ako preferované liečebné možnosti pri pokročilom ochorení v?1. a?2. línii liečby. Kombinácia hormonálnej liečby s?inhibítormi cyklín-dependentných kináz (CDK4/6) je prax meniaca liečebná stratégia. Lieky prinášajú významný benefit v?predĺžení prežívania bez progresie ochorenia, ako aj významne vplývajú na celkové prežívanie pacientok. Navyše, kombinovaná endokrinná liečba (aromatázový inhibítor, fulvestrant) s?inhibítorom CDK 4/6 prináša pre pacientky na paliatívnej liečbe udržanie, a?dokonca zlepšenie kvality života.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, endokrinná liečba, inhibítory CDK4/6, prežívanie bez progresie, celkové prežívanie

Impact of CDK 4/6 inhibitors on overall survival of patients with advanced breast cancer – in the light of new data

The most common subtype of breast cancer is the subtype with positive expression of hormone receptors (HR+), which accounts for almost 75% of malignant breast tumors. Endocrine treatment forms the basis of the treatment strategy for this large group of patients with HR+/HER2 negative disease (HER2-). Over the past decade, breakthrough innovative drugs have been introduced into treatment, and after years of approval processes, they are already available in Slovakia as preferred treatment options for advanced disease in the 1st and 2nd line of treatment. Combining hormonal therapy with cyclin-dependent kinase (CDK4/6) inhibitors is a?practice-changing treatment strategy. Medicines bring a?significant benefit in prolonging survival without disease progression, as well as having a?significant effect on the overall survival of patients. In addition, combined endocrine treatment (aromatase inhibitor, fulvestrant) with a?CDK4/6 inhibitors maintains and even improves the quality of life for patients on palliative treatment.

Keywords: breast cancer, endocrine therapy, CDK 4/6 inhibitirs, progression-free survival, overal survival