Onkológia 4/2023

Vieme, koľko je na Slovensku pacientov so zhubnými nádormi pľúc?

doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, Ing. Martin Suchanský, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA, MUDr. Michal Urda

Cieľ: Analýza výsledkov morfologických, imunohistochemických a genetických charakteristík pacientov s primárnymi zhubnými nádormi (ZN) pľúc v SR na základe výsledkov celoslovenskej epidemiologickej štúdie. Súbor pacientov a metódy: Deskriptívna retrospektívna štúdia na reprezentatívnej vzorke (37,5 % zo všetkých ZN pľúc v SR) analyzuje všetky histologické typy, výsledky vybraných imunohistochemických (expresia PD-L1) a všetkých genetických vyšetrení. V období rokov 2018 – 2022 štúdia obsahovala n = 5 781 prípadov primárnych ZN pľúc v SR. Do predkladaných analýz sa však vzhľadom na situáciu počas pandémie COVID-19 sumarizovali len výsledky z ucelených rokov 2021 a 2022 (n = 2 404 vyzbieraných prípadov). Výsledky: Z dospelých pacientov malo v rokoch 2021 – 2022 v SR 76,32 % NSCLC a zvyšných 23,68 % iný morfologický typ ZN pľúc. Z NSCLC pacientov malo 37,68 % skvamocelulárny typ a 62,32 % pacientov ostatné typy. Z NSCLC pacientov malo expresiu PD-L1 na úrovni ≥ 50 % 23,38 % pacientov, expresiu < 50 % malo 75,12 % pacientov a neznámy/nereprezentatívny výsledok PD-L1 vyšetrenia malo 1,50 % pacientov. U pacientov s neskvamocelulárnym typom NSCLC malo 26,60 % PD-L1 expresiu na úrovni ≥ 50 %, 71,61 % < 50 % a 1,79 % malo neznámy/nereprezentatívny výsledok. Na EGFR a/alebo ALK bolo vyšetrených 70,23 % NSCLC pacientov. Z pacientov s neskvamocelulárnym NSCLC bolo na EGFR a/alebo ALK vyšetrených 89,76 %, pričom 85,30 % bolo vyšetrených na EGFR a 77,17 % na ALK. Záver: Publikácia predkladá vybrané výsledky celoslovenskej epidemiologickej štúdie ZN pľúc v SR, pomocou ktorých je možné v online aplikácii EpiView® vyčísliť ľubovoľnú skupinu pacientov na základe zastúpenia jednotlivých morfologických typov ZN pľúc, klinických štádií ochorenia, imunohistochemického stanovenia expresie PD-L1 a komplexných genetických testovaní (vrátane EGFR, ALK, ROS a i.)

Kľúčové slová: zhubný nádor pľúc, epidemiológia, histológia, PD-L1, EGFR, ALK

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Do we know the number of lung cancer patients in Slovakia?

Objective: Analysis of the morphological, immunohistochemical, and genetic attributes of primary lung cancer patients in Slovak Republic (SR) based on nationwide epidemiological study. Patients and Methods: A descriptive retrospective study on a representative sample (37.5% of all malignant lung tumors in SR) analyzes all histological subtypes, results of selected immunohistochemical tests (PD-L1 expression), and all genetic tests. In the period from 2018-2022, the study included n=5,781 cases of primary malignant lung tumors in the SR. However, due to the situation during the Covid-19 pandemic, only the results from the full years 2021 and 2022 were summarized into the presented analysis (n=2,404 collected cases). Results: Of the adult patients in 2021-2022 in SR, 76.32% had NSCLC and the remaining 23.68% had another morphological type of malignant lung tumor. Of the NSCLC patients, 37.68% had the squamous cell type and 62.32% of patients had other subtypes. Among NSCLC patients, 23.38% had a PD-L1 expression at the level of ≥50 %, 75.12% had expression levels < 50%, and 1.50% had an unknown/ unrepresentative PD-L1 result. Among non-squamous NSCLC patients, 26.60% had PD-L1 expression levels of ≥ 50%, 71.61% had < 50%, and 1.79% had an unknown/unrepresentative result. EGFR and/or ALK were examined in 70.23% of NSCLC patients. Of the patients with non-squamous NSCLC, 89.76% were tested for EGFR and/or ALK, with 85.30% specifically tested for EGFR and 77.17% for ALK. Conclusion: The publication presents selected results of the nationwide epidemiological study of malignant lung tumors in the SR. Using the EpiView® online application, it’s possible to quantify selected group of patients based on the representation of individual morphological types of malignant lung tumors, clinical stages of the disease, immunohistochemical determination of PD-L1 expression, and comprehensive genetic testing (including EGFR, ALK, ROS, and others).

Keywords: lung cancer, epidemiology, histology, PD-L1, EGFR, ALK