Onkológia 5/2023

Venózny tromboembolizmus v onkológii

MUDr. Ján Slopovský, PhD., Doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta (CaVTE) pozostávajúci z hĺbkovej žilovej trombózy (DVT) a/alebo pľúcnej embólie (PE) predstavuje veľkú klinickú výzvu v onkológii. Onkologickí pacienti majú vyššie riziko VTE v porovnaní s bežnou populáciou, ale majú aj vyššie riziko krvácania, čo komplikuje výber optimálnej prevencie/liečby. V primárnej prevencii došlo prednedávnom k zmene odporúčaní medzinárodných spoločností, pričom pacienti dosahujúci Khoranovo skóre 2 a viac môžu dostať tromboprofylaxiu apixabanom, rivaroxabanom alebo nízkomolekulovým heparínom (LMWH). V liečbe pribudli aj priame perorálne antikoagulanciá (DOAK) – apixaban, edoxaban a rivaroxaban ako možnosť pre onkologických pacientov. Postup pri prevencii alebo liečbe CaVTE vyžaduje multidisciplinárny prístup, pričom do rozhodovania by mal byť zaradený aj pacient a pomer rizika a benefitu by mal byť pravidelne prehodnocovaný.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, nízkomolekulový heparín, priame perorálne antikoagulanciá, onkologickí pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venous thromboembolism in oncology

Venous thromboembolism in an oncological patient (CaVTE), consisting of deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE), represents a major clinical challenge in oncology. Oncological patients have a higher risk of VTE compared to the general population, but they also have a higher risk of bleeding, thus complicating the choice of the optimal prevention/treatment. In primary prevention, the recommendations of the international societies have recently changed, whereby patients with a Khorana score of 2 or higher can receive thromboprophylaxis with apixaban, rivaroxaban or low- molecular heparin (LMWH). Direct oral anticoagulants (DOACs)- apixaban, edoxaban and rivaroxaban have also been added to the treatment as an option for oncological patients The optimal choice of anticoagulant for the prevention or treatment of CaVTE requires a multidisciplinary approach, while the patient should also be involved in the decision-making and the risk-benefit ratio should be regularly reassessed.

Keywords: venous thromboembolism, low-molecular heparin, direct oral anticoagulants, oncological patients