Onkológia 1/2024

Veľkobunkové lymfómy – paradigma 2024

MUDr. Tomáš Guman, PhD., MBA, MUDr. Ján Sýkora

Veľkobunkové lymfómy tvoria 40 % zo všetkých malígnych lymfómov. Difúzny veľkobunkový lymfóm B pôvodu (DLBCL) je podtyp NHL (non-Hodgkinov lymfóm) s výskytom 30 – 58 % zo všetkých typov NHL. Vzniká de novo alebo transformáciou z indolentných lymfómov. Špeciálne entity DLBCL z dôvodu veľmi agresívneho správania majú zlú prognózu pri štandardnej prvolíniovej liečbe. Veľká molekulárna heterogenita je dôvod, prečo aj napriek intenzívnejším ďalším líniám terapie dochádza k zlyhaniu liečby. Pacienti s nepriaznivou prognózou s DLBCL, ktorí progredovali počas prvolíniovej liečby, nedosiahli kompletnú remisiu alebo zaznamenali relaps ochorenia do 12 mesiacov od ukončenia liečby, pacienti so skorým relapsom po autológnej transplantácii periférnych krvotvorných buniek (ATPKB) majú len nízku pravdepodobnosť dlhodobého prežívania a potrebujú efektívnejšiu liečbu. Konjugované protilátky – liečivo (ADC – konjugát protilátky a liečiva), CAR-T (T- lymfocyty s chimérickým antigénovým receptorom), bišpecifické protilátky (BsAbs) preukázali v klinických štúdiách refraktérneho/relabovaného (R/R) DLBCL vysokú liečebnú efektivitu po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby. V práci sú stručne charakterizované možnosti liečby s využitím inovatívnych liekov.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový lymfóm B pôvodu, liečba, konjugované protilátky, CAR-T, bišpecifické protilátky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Large B-cell lymphomas – paradigm 2024

Large B-cell lymphomas make up 40% of all malignant lymphomas. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is a subtype of NHL, with an incidence of 30-58% of all types of NHL. It arises de novo or by transformation from indolent lymphomas. Certain subtypes of DLBCL respond poorly to the first line treatment due to their aggressive nature. Large molecular heterogeneity is the reason why treatment failure occurs despite other more intensive lines of treatment. Patients who progressed during first-line treatment, did not achieve complete remission, relapsed within 12 months of treatment or patients with an early relapse after autologous hematopoietic cell transplantation (ASCT) have a low probability of long-term survival and need more effective treatment. Antibody-drug conjugates (ADC), CAR-T cell treatment, bispecific antibodies (BsAbs) have shown high therapeutic efficacy in refractory/relapsed (R/R) DLBCL clinical trials after 2 or more lines of systemic therapy. Treatment options using innovative drugs are briefly characterized in our work.

Keywords: diffuse large cell lymphoma of B origin, treatment, conjugated antibodies, CAR-T, bispecific antibodies