Onkológia 5/2015

VATS resekcie pre pľúcny karcinóm – naše prvé skúsenosti

prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Martin Lučenič, MUDr. Peter Juhos, Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Na pracovisku kliniky hrudníkovej chirurgie autori zaviedli túto metodiku do svojho repertoára v apríli 2012. VATS resekcie sú štandardom v liečbe nižších štádií pľúcneho karcinómu na svetových pracoviskách. V porovnaní s torakotómiou a pľúcnou resekciou vedie torakoskopický prístup k redukcii negatívneho vplyvu na imunitný systém pacienta, a tým znižuje riziko komplikácií pri hojení. Podstatné je, že pri miniinvazívnych prístupoch nie sú kompromitované onkologické princípy radikality a dokonca v mnohých prípadoch je odstránenie uzlín jednoduchšie a dôkladnejšie, ako je to pri otvorenej chirurgii. Autori za obdobie od apríla 2012 do konca augusta 2015 vykonali 62 VATS lobektómií. Šesťkrát konvertovali výkon na torakotomický prístup, dvakrát pre silné adhézie, dvakrát pre masívne krvácanie, jedenkrát pre veľký air leak neošetriteľný torakoskopicky a jedenkrát pre progresiu ochorenia v čase od posledného CT po operačný výkon. Zaznamenali osemkrát pooperačné komplikácie, ktoré sú podrobne rozpracované v kapitole o vlastných výsledkoch. Operovali tak pre malígne, ako i benígne ochorenie. Všetko poukazuje na to, že VATS resekcie pľúc majú pre pacienta výhody. K nim patrí kratší čas hospitalizácie, nižšia morbidita a mortalita, lepšie pľúcne funkcie a pacienti sa zotavujú rýchlejšie. A keďže sa pacienti zotavujú rýchlejšie, majú väčšiu šancu, že dostanú skôr plnú dávku adjuvantnej liečby, čo dáva nádej na zlepšenie prežívania.

Kľúčové slová: VATS lobektómia, lymfadenektómia, VATS pneumonektómia, VATS bronchoplastika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VATS resections for lung cancer – our first experiences

The authors from the Thoracic Surgery Department of University Hospital in Bratislava introduced the metod in April 2012. VATS lobectomies are standardized curative procedures in the treatment of early stages of lung carcinoma in experienced centres all over the world. The thoracoscopic approach leads to the reduction of negative influences on the patient‘s immune system in comparison with open operations. It lowers the risk of complications during the healing process. Oncological principles of radicality are not compromised with this method, moreover, the removal of lymph nodes is more effective than with the open approach. The authors performed 62 VATS lobectomies in the period from April 2012 to the end of August 2015. Conversion to open thoracotomy was necessary six times, twice because of dense adhesions, twice due to strong bleeding, once due to a massive air leak and once because of progression of the cancer. Eight postoperative complications were noticed. VATS lobectomies were performed for both malignant and benign lesions. VATS resections seem to be a benefitial procedure for the patient because of shorter hospital stay, lower morbidity and mortality, improved lung functions and better recovery. There is a better chance for the patient to receive adjuvant therapy faster, which means better a survival rate.

Keywords: VATS lobectomy, lymphadenectomy, VATS pneumonectomy, VATS bronchoplasty.