Onkológia 2/2006

Urologické komplikácie pri gynekologických operáciách

h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Autor v článku uvádza najčastejšie poranenia močových ciest počas gynekologických operácií. Venuje sa ich príčinám a prevencii. pri vzniku lézie močových ciest popisuje ich diagnostiku a spôsob ošetrenia. V závere uvádza predoperačné podmienky, ktorých naplnenie znižuje výskyt poranení močových ciest.

Kľúčové slová: peroperačné poranenie močových ciest, gynekologické operácie, poranenie močovodu, poranenie močového mechúra, poranenie močovej rúry, diagnostika poranení močových ciest, operačné riešenie poranení močových ciest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UROLOGICAL COMPlLCATIONS IN GYNECOLOGICAL SURGERY

The author describes the most frequent injuries of the urinary tract during gynecologic surgeries. discusses their causality and prevention. describes diagnostic and methods for repair in case of injury of the urinary tract. At the end describes conditions before surgery, fulfillment of which reduces the risk of injuries of the urinary tract.

Keywords: intraoperative injuries of the urinary tract, gynecologic surgery, ureter injury, bladder injury, urethra injury, diagnostic injuries of the urinary tract, surgery repair of injuries of the urinary tract.