Onkológia 4/2010

Úloha vybraných biochemických markerov pri detekcii kardiotoxicity u vyliečených detských onkologických pacientov

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., MUDr. Dagmar Urbanová

Úvod: U bývalých onkologických pacientov subklinické poškodenia srdca môže progredovať do neskorých kardiologických komplikácií. Pribúdajú dôkazy o užitočnosti biomarkerov v rámci včasnej detekcie kardiotoxicity. Cieľom našej práce bolo posúdenie úlohy vybraných biochemických markerov pri včasnej detekcii subklinickej kardiotoxicity u vyliečených detských onkologických pacientov. Metódy: Sledovaní pacienti, v minulosti liečení pre akútnu leukémiu alebo lymfóm, boli rozdelení do dvoch skupín: 31 pacientov liečených chemoterapiou obsahujúcou antracyklíny (skupina ANT) a 32 pacientov liečených chemoterapiou neobsahujúcou antracyklíny (skupina nonANT). Celková kumulatívna dávka antracyklínov bola 75 − 600 (medián 200) mg/m2. Biochemické vyšetrenie kardiálneho troponínu T (cTnT) a N-terminálneho fragmentu mozgového nátriuretického peptidu (NT-proBNP) bolo realizované v skupinách pacientov a v kontrolnej skupine, ktorú tvorilo 22 probandov. Výsledky: Pacienti liečení antracyklínmi mali signifikantne vyššie hodnoty NT-proBNP medián (rozsah) 49,6 pg/ml (<5,0 – 218,1 pg/ml) v porovnaní s kontrolnou skupinou 19,3 pg/ml (<5,0 – 41,4 pg/ml) (p<0,01), ako aj v porovnaní so skupinou nonANT 14,9 pg/ml (<5,0 – 129,3 pg/ml) (p<0,01). Kontrolná skupina a skupina nonANT sa neodlišovali. Všetky koncentrácie cTnT boli menšie ako diagnostické cut-off testu. Záver: Signifikantne vyššie koncentrácie NT-proBNP v skupine pacientov liečených antracyklínmi v porovnaní s kontrolnou skupinou zdravých probandov, by mohli byť odrazom abnormalít myokardu na subklinickej úrovni, čo bude v budúcnosti potrebné overiť ďalšími sledovaniami na rozšírenom súbore pacientov.

Kľúčové slová: antracyklíny, kardiotoxicita, nátriuretické peptidy, kardiálne troponíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of biomarkers in cardiotoxicity detection in childhood cancer survivors

Background: Late cardiac complications in cancer survivors may develop from subclinical myocardial damage. Biochemical correlates of myocardial changes are spreading to early detection of cardiac toxicity. The aim of this study was to evaluate the role of biochemical markers for early detection of subclinical cardiotoxicity in childhood cancer survivors. Methods: Study population of acute leukemia and lymphoma survivors was divided into two treatment groups: 31 patients previously treated with anthracyclines (ANT group) and 32 patients who underwent chemotherapy without ANT (nonANT group). The total cumulative doses of anthracyclines were 75 − 600 (median 200) mg/m2. Analyses of cardiac troponin T (cTnT) and N-terminal fragment of the brain natriuretic peptide precursor (NT-proBNP) were performed in the whole study population and 22 controls. Results: Patients treated with anthracyclines had significantly higher NT-proBNP values median (range) 49.6 pg/ml (<5.0 – 218.1 pg/ml) as both controls 19.3 pg/ml (<5.0 – 41.4 pg/ml) (p<0.01) and nonANT group 14.9 pg/ml (<5.0 – 129.3 pg/ml) (p<0.01). We did not observed any significant elevations in nonANT patients when compared to controls. CTnT remained below the diagnostic cut-off values in both groups and controls. Conclusion: Significant increase in NT-proBNP values in anthracycline treated patients may alert the subclinical cardiac impairment. The further follow-up will be needed to confirm this result.

Keywords: anthracyclines, cardiotoxicity, natriuretic peptides, cardiac troponins.