Onkológia 4/2013

Úloha patológa v diagnostike nádorov z neznámeho primárneho ložiska

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

Metastatické nádory z neznámeho primárneho pôvodu (cancers of unknown primary – CUP) tvoria 3 – 5 % všetkých malígnych nádorov. Z hľadiska histogenézy a klinickej prezentácie CUP predstavujú heterogénnu skupinu nádorov, v ktorej sú najviac zastúpené adenokarcinómy. Kľúčovým momentom diagnostického algoritmu CUP je bioptické vyšetrenie, ktoré je viacstupňové. Na prvej úrovni ide o dôkaz histogenetického pôvodu nádoru, nasleduje jeho ďalšia subtypizácia a na tretej úrovni sa získavajú informácie zamerané na identifikáciu orgánového pôvodu primárneho nádoru. Zlatý štandard v bioptickej diagnostike CUP je imunohistochemická analýza. Pomocou nej je možné hodnotiť prítomnosť niektorých štrukturálnych bunkových proteínov, respektíve rôznych transkripčných faktorov a bunkových produktov. Imunohistochemické vyšetrenie je založené na stratégii algoritmov, pomocou ktorých sa stavia diagnóza na základe dôkazu alebo absencie expresie vybraných markerov na jednotlivých úrovniach algoritmu. Najvýznamnejšími diagnostickými markermi sú intermediárne filamentá, napríklad cytokeratíny a vimentín. Pomocou hodnotenia kombinácie vybraných typov cytokeratínov, napríklad CK7 a CK20, je možné v časti prípadov CUP identifikovať orgán vzniku primárneho nádoru. Menej sa využíva elektrónová mikroskopia, cytogenetika a prínosná môže byť aj molekulovo-genetická analýza CUP. Diagnostika CUP je extrémne ťažká, pretože nejde o hodnotenie jedného nádoru, ale celého spektra histogeneticky a biologicky odlišných malígnych nádorov so značne rozdielnymi prognostickými charakteristikami a klinickou prezentáciou. Samotná bioptická diagnostika nie je schopná riešiť tento problém a patológ sa tak stáva závislým od dodatočných klinických informácií a výsledkov zobrazovacích metód.

Kľúčové slová: zhubný nádor, karcinóm, metastáza, neznámy pôvod, biopsia, imunohistochémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of pathologist in the diagnosis of cancer of unknown primary origin

Metastatic tumors of unknown primary origin (cancer of unknown primary – CUP) account for 3-5% of all malignant tumors. In terms of histogenesis and clinical presentation CUP is a heterogeneous group of tumors, in which adenocarcinomas predominate. The key moment of diagnostic algorithm of CUP is biopsy, with multistep evaluation. At the first level, histogenetic origin of the tumor is established, than followed by its further subtyping, and the third level is designed to obtain information identifying the organ site of the primary tumor. Gold standard in the diagnosis of CUP is immunohistochemical analysis, which is able to detect certain structural cell proteins, e.g. various transcription factors and cell products. Immunohistochemical examination is based on algorithms, building the diagnosis on evidence or absence of expression of selected markers at each level of the algorithm. The most important diagnostic markers are intermediate filaments, for example cytokeratins and vimentin. Using a combination of selected types of cytokeratins, for example CK7 and CK20, it is possible in some cases of CUP to identify the site of the primary tumor. Less frequently are used electron microscopy and cytogenetics, and some benefit can be also obtained by molecular analysis of CUP. Diagnosing CUP is extremely difficult, because it is not only an evaluation of the single tumor entity, but comprises the whole spectrum of histogenetically and biologically diverse malignant tumors with significantly different prognostic and clinical characteristics. Examination of the biopsy is not able to solve this problem alone, and the pathologist becomes dependent on additional clinical information and results from the imaging studies.

Keywords: cancer, carcinoma, metastasis, unknown primary, biopsy, immunohistochemistry.