Onkológia 3/2021

Úloha paliatívnej medicíny v geriatrickej onkológii

MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Lucia Dzurillová

Približne 54 % nových prípadov rakoviny a 70 % zomretých pacientov na rakovinu má viac ako 65 rokov. Obmedzenia, ktoré súvisia s geriatrickým vekom, sú najmä krehkosť s alebo bez funkčného deficitu a komplexnosť problémov, ktoré súvisia aj so sociálnym zázemím a podporou. Zhodnotením geriatrickej krehkosti vieme zmierniť toxicitu onkologickej liečby bez zníženia dĺžky celkového prežívania. Anticipácia ťažkostí pri zachovaní komplexného pohľadu na funkčné, sociálne a psychologické rezervy pacienta sú domény v geriatrickom hodnotení, ktoré sa uplatňujú pri paliatívnom vyšetrení pacienta spolu so zvládnutím symptómov. Tu nachádzame prieniky a možnosti, ako pri nedostatku geriatrických onkológov a paliatívnych špecialistov môžeme spoločne pomôcť identifikovať a zvládnuť funkčné rezervy geriatrických pacientov.

Kľúčové slová: geriatrická onkológia, paliatívna medicína, geriatrická krehkosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of palliative medicine in geriatric oncology

Approximately 54% of new cancer patients and 70% cancer deaths occur in patients older then 65 years of age. Geriatric age associated limitations are mainly: frailty with or without functional deficit and symptom complexity associated with social support and resilience. Geriatric frailty assessment can alleviate the toxicity of anticancer treatment without compromising the overall survival. The anticipation of complications with the complex view on functional, social and psychological reserves of the patient are the main principles of geriatric assessment that are applied in palliative care assessment all together with symptom management. There are intersection and possibilities for identification and coping functional reserves of geriatric patients although there is a lack of geriatric oncologists and palliative care specialists.

Keywords: geriatric oncology, palliative medicine, geriatric frailty