Onkológia 2/2013

Úloha CT irigografie v onkológii

MUDr. René Hako, MUDr. Ivana Gulová

Kolorektálny karcinóm je častá malignita sprevádzaná značnou morbiditou a mortalitou. CT irigografia je neinvazívna zobrazovacia metóda využívajúca tenkovrstvové CT zobrazenie hrubého čreva s možnosťou hodnotenia 2D a 3D obrazov. Čisté a dobre distendované črevo umožňuje detekciu kolorektálnych abnormalít s využitím 2D a 3D techník používaných na interpretáciu získaných dát. Metóda je cenná na plánovanie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu, umožňuje zobraziť lokálnu extenziu tumoru, lymfadenopatiu a vzdialené metastázy. Podobne aj komplikácie primárnych malignít čreva ako obštrukcie, perforácie a fistuly dokáže CT irigografia dostatočne zobraziť. Pečeň je hlavným orgánom postihnutým metastázami kolorektálneho karcinómu. Postihnuté bývajú často aj pľúca, nadobličky a kosti. CT je vhodné aj na identifikovanie rekurentného ochorenia, stanovenie anatomických a normálnych postoperačných pomerov v organizme a hodnotenie negatívneho nálezu počas liečby a po nej.

Kľúčové slová: CT irigografia, kolorektálny karcinóm, TNM staging, distenzia hrubého čreva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of CT in oncology irrigography

Colorectal cancer is a common malignancy that results in significant morbidity and mortality. CT irigography is an evolving noninvasive imaging technique that relies on performing thin-section CT of the colon evaluating data using both 2D and 3D images. A clean and well-distended colon facilitates detection of colorectal abnormalities whether 2D and 3D techniques are used for data interpretation. Is valuable in planning surgery for colon cancer because it can demonstrate regional extension of tumor as well as adenopathy and distant metastases. Also complications of primary colonic malignancies such as obstructions, perforations, and fistulas can be readily visualized with CT irigography. The liver is the predominant organ to be involved with metastases from colorectal cancer. Other common sites of metastases from colon cancer include the lungs, adrenal glands, and bones. CT is applicable for identifying recurrences, evaluating anatomic relationships, documenting „normal“ postoperative anatomy, and confirming the absence of new lesions during and after therapy.

Keywords: CT irigography, colorectal cancer, TNM staging, colon distension.