Onkológia 1/2022

Udržiavacia liečba pri metastatickom kolorektálnom karcinóme, áno alebo nie?

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Kolorektálny karcinóm (CRC) je najčastejšie nádorové ochorenie a druhá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie v mužskej populácii v SR, druhé najčastejšie a tiež druhá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie v ženskej populácii. Liečba metastatického CRC je prevažne paliatívna, je zvyčajne kombináciou chemoterapeutického „doubletu“ alebo „tripletu“ s cielenou biologickou liečbou. Po dosiahnutí liečebnej odpovede (určitý stupeň regresie alebo stacionárny stav) pri prejave toxicity liečby prichádza do úvahy niekoľko možností, ako pokračovať ďalej. Jednou možnosťou je pokračovať v pôvodnej liečbe až do progresie alebo netolerovateľnej toxicity, druhou zmeniť liečbu na udržiavaciu (vynechanie najtoxickejšieho lieku), treťou observácia, „liečebné prázdniny“. Motívom je dosiahnutie čo najdlhšieho prežívania pri najlepšej kvalite života. Predložená analýza ponúka a porovnáva uvedené možnosti, ich výhody a nedostatky.

Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, možnosti liečby, udržiavacia liečba, liečebné prázdniny

Maintenance treatment for metastatic colorectal cancer, yes or no?

Colorectal cancer (CRC) is the most common cancer and the second most common cause of cancer death in the male population in the Slovak Republic, the second most common and also the second most common cause of cancer death in the female population. Treatment of metastatic CRC is predominantly palliative, usually a combination of a chemotherapeutic „doublet“ or „triplet“ with targeted biologic therapy. Once a response to treatment (some degree of regression or stable disease) has been reached, several options for continuing treatment should be considered. One option is to continue the induction therapy until progression or intolerable toxicity, the other to change the treatment to maintenance (omitting the most toxic drug), the third to observation, „treatment holidays“. The motivation is to achieve the longest overal survival with the best quality of life. The presented analysis offers and compares these options, their advantages and disadvantages.

Keywords: metastatic colorectal cancer, treatment options, maintenance treatment, treatment holidays