Onkológia 3/2013

Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát

MUDr. Patrick Palacka, PhD., MPH, MBA

Perorálne podávaný inhibítor tyrozínkináz (TKI) sunitinib malát je v súčasnosti indikovaný na liečbu pokročilého a/alebo metastatického karcinómu z obličkových buniek, neresekovateľného a/alebo metastatického malígneho gastrointestinálneho stromálneho tumoru po zlyhaní liečby imatinibom v dôsledku neznášanlivosti alebo rezistencie a progredujúceho neresekovateľného alebo metastatického dobre diferencovaného pankreatického neuroendokrinného tumoru. Väčšina nežiaducich účinkov liečby sunitinibom (únava, hnačka, nauzea, anorexia, hypertenzia, žlté sfarbenie kože, syndróm ruka-noha, stomatitída) je zvládnuteľná pomocou podpornej terapie, dočasným prerušením terapie alebo úpravou dávky lieku. Hypertenzia predstavuje u pacientov s metastatickým karcinómom obličky biomarker účinnosti liečby sunitinibom.

Kľúčové slová: sunitinib, karcinóm obličky, gastrointestinálny stromálny tumor, pankreatický neuroendokrinný tumor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tyrosine kinase inhibitor sunitinib malate

Perorally administered tyrosine kinase inhibitor (TKI) sunitinib malate is nowadays indicated in the treatment of advanced and/or metastatic kidney cancer carcinoma, unresecable and/or metastatic gastrointestinal stromal tumour after the failure of imatinib treatment as a result of intolerance or resistance and progression unresecable or metastatic well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumour. The majority of sunitinib treatment side effects (fatigue, diarrhoea, nausea, anorexia, hypertension, yellow skin discoloration, handand- foot syndrome, stomatitis) are manageable by the supportive care, sunitinib treatment interruption or sunitinib dose-reduction. Hypertension is considered to be a biomarker of sunitinib treatment efficiency in patients with metastatic kidney cancer.

Keywords: sunitinib, kidney cancer, gastrointestinal stromal tumour, pancreatic neuroendocrine tumour.