Onkológia 6/2011

Tymómy a ich miniinvazívna chirurgická liečba

doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Tibor Krajč, doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., MUDr. Martin Lučenič

Autori uvádzajú prehľad klasifikácií, diagnostiky a chirurgickej i multimodálnej liečby tymómov. Mnohé miniinvazívne techniky tymektómie sú v porovnaní s kompletnou sternotómiou nedostatočne extenzívne. Zielińskeho transcervikálna subxifoidálna bilaterálna VATS „maximálna“ tymektómia (MMIT, maximálna miniinvazívna tymektómia) je hybridným výkonom využívajúcim dvojitú trakciu sterna a umožňujúcim exstirpáciu týmusu, samotného tymómu i relevantného mediastinálneho tukovolymfatického tkaniva, a tým dodržanie onkologických princípov radikality. Z 28 vykonaných MMIT mali 7 pacienti tymóm asociovaní s myasténiou (MGAT) a 5 tymóm bez myasténie v štádiách Masaoka I-II. Okrem jednej prechodnej parézy n. recurrens sme nezaznamenali závažné komplikácie MMIT. Maximálny rozmer odstráneného tymómu bol 70 x 65 x 55 mm. Piati pacienti podstúpili vzhľadom na štádium adjuvantnú rádioterapiu. Ektopické týmické tkanivo bolo prítomné v materiáli 100 % pacientov s tymómom bez myasténie a u 42,9 % pacientov s MGAT. Medián sledovania je v našom súbore veľmi krátky (najdlhšie sledovaný pacient 30 mesiacov), zatiaľ sa u žiadneho sledovaného pacienta neobjavili známky recidívy. MMIT je bezpečná technika vhodná pre tymómy v štádiách Masoka I a II a pre niektoré špecifické prípady v štádiu Masaoka III (infiltrácia pľúcneho parenchýmu). K ohraničeným tumorom v prednom mediastíne bez sprievodnej mediastinálnej lymfadenopatie pri neprítomnosti myasténie pristupujeme ako k tymómom a indikujeme MMIT, ktorá začína torakoskopiou na strane tymómu.

Kľúčové slová: tymóm, mini-invazívna tymektómia, myasténia, ektopické tkanivo.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thymoma and minimally invasive surgical treatment

The authors review the current thymoma classiffication schemes, diagnosis and surgical treatment options. Many minimally invasive techniques do not provide sufficient extensiveness when compared to complete sternotomy. The Zieliński technique combines transcervical, subxiphoidal and bilateral thoracoscopic approach in a hybrid procedure (MMIT, maximal minimally invasive thymectomy) based on double sternal traction, and allows for removal of the thymus gland, the thymoma and all the relevant mediastinal adipose tissue, thus adhering to principles of oncological radicality. Of the 28 patients undergoing MMIT there were 7 with myasthenia associated thymoma (MGAT) and 5 with a thymoma and no myasthenia, tumors staged Masaoka I-II. Apart from one temporary recurrent nerve palsy there were no postoperative complications. The largest thymoma measured 70 x 65 x 55 mm. Adjuvant radiotherapy was applied in 5 patients. Ectopic thymic tissue was identified in 100 % of patients with thymoma and no myasthenia and in 42.9 % of MGAT patients. Until now there were no recurrences, however, the follow-up median is very short, the longest follow-up period being 30 months. MMIT is a safe technique suitable also for Masaoka I-II thymoma patients and for some specific cases with Masaoka III stage (lung parenchyma invasion). The authors approach all the anterior mediastinal tumors with no mediastinal lymphadenopathy and no myasthenia as a potential thymoma and always attempt the MMIT procedure starting as VATS procedure on the side of tumor.

Keywords: thymoma, minimally invasive thymectomy, ectopic thymic tissue.