Onkológia 6/2011

Terapia svalovinu infiltrujúcich a metastázujúcich nádorov močového mechúra z pohľadu urológa

doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.

Optimálna kombinácia liečebných modalít pri svalovinu infiltrujúcom karcinóme močového mechúra (MM) nie je dodnes presne definovaná. Radikálna cystektómia s bilaterálnou lymfadenektómiou a deriváciou moču zostáva „zlatým štandardom“ primárnej kuratívnej liečby. Akceptované sú aj modality umožňujúce zachovanie močového mechúra (transuretrálna resekcia karcinómu – TUR, rádioterapia, chemoterapia). Napriek prísnej selekcii pacientov nemožno týmito liečebnými modalitami dosiahnuť liečebné výsledky zrovnateľné s výsledkami radikálnej cystektómie, v zmysle dlhodobého prežívania a lokálnej kontroly ochorenia. Dôkazy o benefite neoadjuvantnej a adjuvantnej rádioterapie a chemoterapie sú zatiaľ kontroverzné a vyžadujú ďalšie štúdium.

Kľúčové slová: svalovinu infiltrujúci karcinóm močového mechúra, radikálna cystektómia, lymfadenektómia, derivácie moču, chemoterapia, rádioterapia, dispenzarizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of muscle-invasive and metastatic bladder cancer from the point of view of the urologist

Optimal combination of treatment modalities for muscle-invasive bladder cancer (MM) is not precisely defined till now. Radical cystectomy with bilateral lymphadenectomy and urinary diversion remains the "gold standard" of primary curative treatment. Bladder-sparing treatment modalities (transurethral resection of cancer - TUR, radiotherapy, chemotherapy) are also accepted. Despite the rigorous selection of patients, it is not possible to achieve therapeutic results comparable with the results of radical cystectomy in terms of long-term survival and local disease control using these treatment modalities. Evidence of benefit of neoadjuvant and adjuvant radiotherapy and chemotherapy is still controversial and requires further study.

Keywords: muscle-invasive bladder cancer, radical cystectomy, lymphadenectomy, urinary diversion, chemotherapy, radiotherapy, follow up.