Onkológia 5/2016

Terapeutický manažment malígnych gliómov

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Martin Chorváth, PhD.

V práci sa rozoberajú liečebné postupy pri malígnych gliómoch na podklade onkologických štúdií. Analyzuje sa prínos novej WHO klasifikácie 2016, ktorá doplnila tradičné princípy klasifikácie na podklade histologických kritérií o molekulárne markery. Identifikácia genetických a epigenetických profilov pri rozličných gliómoch upravila klasifikáciu gliómov a zlepšila predikciu liečebnej odpovede.

Kľúčové slová: high-grade gliómy, rádioterapia, chemoterapia, molekulárne markery, WHO klasifikácia 2016

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutical management in high-grade gliomas

The paper analyses treatment procedures for malignant gliomas based on oncologic studies. It discusses the benefits of the new 2016 WHO classification, which complemented traditional classification principles based on histological criteria with molecular markers. The identification of genetic and epigenetic profiles in different gliomas has adjusted the glioma classification and improved prediction of treatment response.

Keywords: high-grade gliomas, radiotherapy, chemotherapy, molecular markers, WHO classification 2016