Onkológia 4/2020

Tekutá biopsia pri kolorektálnom karcinóme

MUDr. Marián Streško, PhD.

Kolorektálny karcinóm (KRK) je druhá najčastejšia príčina úmrtia na onkologické ochorenie. Informácie získané z biopsie nádoru poskytujú iba obmedzené informácie o biologických vlastnostiach nádoru a jeho heterogenite. Tekutá biopsia môže kompenzovať nedostatky patologickej diagnostiky nádoru tým, že sleduje dynamiku a heterogenitu nádoru v reálnom čase, poskytuje prehľad genetických zmien v nádorových bunkách. Periférna krv je hlavným zdrojom tekutej biopsie a jej analýza zahŕňa detekciu cirkulujúcich nádorových buniek (CTC), cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA), cirkulujúcej nádorovej mikroRNA (miRNA). Hlavné využite tekutej biopsie je včasná detekcia nádorového ochorenia, určenie štádia ochorenia, hodnotenie a monitorovanie účinnosti liekov a stanovenie minimálnej reziduálnej choroby (MRD). Tekutú biopsiu je možné použiť na skríning KRK. Prítomnosť CTC, nádorových klustrov alebo epigenetické zmeny v ctDNA môžu odlíšiť zdravých jedincov od pacientov s kolorektálnym karcinómom. Tekutá biopsia poskytuje aj prognostické a prediktívne údaje, ktoré je možné použiť pri detekcii MRD. Hladiny ctDNA vzhľadom na krátky biologický polčas presnejšie a rýchlejšie odhalia prítomnosť MRD. Detekcia CTC a ctDNA môže v budúcnosti rozšíriť štandardnú TNM klasifikáciu. CtDNA je možné použiť aj na monitorovanie RAS a BRAF mutácie v priebehu anti-EGFR liečby. Stanovenie RAS génu z ctDNA v porovnaní s tkanivovým vyšetrením má vyššiu senzitivitu a špecificitu. Napriek pokrokom vo vývoji tekutej biopsie pre širšie použitie v klinickej praxi sú nutné rozsiahlejšie multicentrické štúdie, ktoré definujú využitie tejto metódy. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa určia presné indikácie využitia tekutej biopsie, ktoré nám pomôžu v manažmente pacienta s KRK.

Kľúčové slová: tekutá biopsia, cirkulujúce nádorové bunky, cirkulujúca nádorová DNA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liquid biopsy in colorectal carcinoma

Colorectal carcinoma (CRC) is the second most common cause of death within oncology indications. Information obtained from tissue biopsy provide only limited insights into biological properties of the tumor and its heterogeneity. Liquid biopsy methods can compensate for the shortcomings of diagnostic pathology by capturing heterogeneity of the tumor and its dynamics in real time, providing overview of genetic alterations in tumor cells. Peripheral blood is the main source of liquid biopsy and its analysis comprise detection of circulating tumor cells, circulating tumor DNA and RNA . The primary application of liquid biopsy is in early detection of cancer, determination of the stage of disease, evaluation and monitoring of the efficacy of the treatment and measuring minimal residual disease (MRD). Liquid biopsy can be used for CRC screening. It has been demonstrated that the presence of circulating tumor cells (CTC), tumor clusters or epigenetic alterations of ctDNA can differentiate samples of healthy individuals from patients with colorectal carcinoma. Liquid biopsy can also provide prognostic data and basis for predictions, that can be applied in determining MRD. Measurements of ctDNA can determine MRD measures faster and with higher precision, due to the short biological half-life of free ctDNA in blood. CTC detection and ctDNA could therefore serve as a complement to a standard TNM classification in the future. CtDNA can be also used for monitoring of RAS and BRAF mutations during anti-EGFR therapy. Measurement of RAS gene from ctDNA has higher sensitivity and specificity in comparison to the tissue biopsy. Despite all the advancements in developments of liquid biopsy techniques, extensive multi-centric studies that define the application of these methods are required to achieve broader clinical applications. It is estimated that specific indications, where the liquid biopsy methods can be applied will be determined in the near future, that will improve the management of CRC.

Keywords: liquid biopsy, circulating tumor cells, circulating tumor DNA