Onkológia 3/2012

Systémová terapia karcinómov biliárneho traktu

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Zuzana Hlavatá, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Veronika Švábová, PhD.

Karcinómy biliárneho traktu (KBT) sú invazívne nádory vyrastajúce z epitelu žlčníka a žlčových vývodov. Zaraďujeme sem intrahepatálne, perihilárne karcinómy, karcinómy distálneho biliárneho traktu, ako aj karcinómy žlčníka. Jedinú kuratívnu liečebnú metódu predstavuje kompletná chirurgická resekcia, v štádiu, kedy sa môže zvážiť, je však z celkového počtu pacientov zachytených len 10 %. Miera rekurencie ochorenia je aj po „kuratívnej“ resekcii veľmi vysoká, systémová chemoterapia preto stále predstavuje hlavný liečebný postup u pacientov s pokročilými KBT. Pacienti s neresekabilnými alebo metastatickými KBT majú zlú prognózu; medián prežívania je menej ako 1 rok. Napriek nedostatku randomizovaných štúdií fázy III je nutný konsenzus ohľadne prvolíniovej systémovej liečby.

Kľúčové slová: nádory biliárneho traktu, systémová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic therapy of biliary tract cancers

Biliary tract cancers (BTCs) are invasive carcinomas that arise from the epithelial lining of the gallbladder and bile ducts. The term BTC includes both cholangiocarcinoma, which has been used to refer to cancers arising in the intrahepatic, perihilar, or distal biliary tree, and carcinoma arising from the gallbladder. The vast majority of cholangiocarcinomas and gallbladder cancers are adenocarcinoma. Complete surgical resection offers the only chance for cure; however, only 10% of patients present with early-stage disease and are considered surgical candidates. Among those patients who do undergo „curative” resection, recurrence rates are high; thus, for the majority of BTC patients, systemic chemotherapy is the mainstay of their treatment plan. Patients with unresectable or metastatic BTC have a poor prognosis with a median overall survival time of <1 year. Despite a paucity of randomized phase III data, a consensus on first-line systemic therapy is emerging.

Keywords: biliary tract cancer, systemic therapy.