Onkológia 5/2016

Systémová liečba recidívy alebo progresie high-grade gliómov

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

High-grade gliómy sú malígne, rýchlo-progredujúce zhubné nádory centrálneho nervového systému, ku ktorým zaraďujeme anaplastické gliómy (anaplastický astrocytóm, anaplastický oligodendroglióm a anaplastický oligoastrocytóm) a glioblastómy. Napriek adekvátnej chirurgickej liečbe a následnej adjuvantnej rádioterapii, chemo-rádioterapii a chemoterapii časť pacientov zrecidivuje. Prognóza chorých s recidívou high-grade gliómov je pritom mimoriadne nepriaznivá s mediánom prežívania menej ako jeden rok. Cieľom prehľadového článku je najmä analyzovať súčasné možnosti systémovej liečby recidívy alebo progresie high-grade gliómov.

Kľúčové slová: high-grade gliómy, systémová liečba, recidíva, progresia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of high-grade gliomas relapse or progression

High-grade gliomas are malignant, highly progressive malignant tumours of the central nervous system, to which anaplastic gliomas (anaplastic astrocytoma, anaplastic oligodendroglioma, and anaplastic oligoastrocytoma) and glioblastomas are included. Despite adequate surgical treatment and subsequent adjuvant radiotherapy, chemo-radiotherapy and chemotherapy, a proportion of patients will relapse. The prognosis of patients with relapsed high-grade gliomas is exceptionally unfavorable with a median survival of less than a year. The objective of this review is mostly to analyse the current alternatives of high-grade gliomas relapse or progression systemic treatment.

Keywords: high-grade gliomas, systemic treatment, relaps, progression