Onkológia 3/2017

Systémová liečba pokročilých urotelových karcinómov vo svetle imunoterapie

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Prehľadový článok je venovaný možnostiam systémovej liečby pokročilých urotelových karcinómov. V prvej časti sa autor zaoberá súčasnými štandardnými postupmi spočívajúcimi v kombinácii platinového derivátu s gemcitabínom v prvej línii a najmä vinflunínu v druhej línii liečby. Druhá časť zdôrazňuje význam aktivácie imunitného systému a mechanizmus účinku inhibítorov kontrolného bodu v liečbe malígnych nádorových chorôb. Posledná časť predstavuje prehľad výsledkov klinických štúdií s atezolizumabom, pembrolizumabom, nivolumabom a durvalumabom, ktoré postupne nájdu svoje miesto aj v manažmente pokročilých urotelových karcinómov.

Kľúčové slová: pokročilý urotelový karcinóm, chemoterapia, imunoterapia, inhibítory kontrolného bodu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advanced urothelial carcinoma systemic treatment in the light of immunotherapy

This review is dedicated to the options of advanced urothelial cancer systemic treatment. In the first part, the author deals with the current standard approaches consisting of a platinum derivative in combination with gemcitabine as first-line and in particular vinflunine in second-line treatment. The second section stresses the importance of the immune system activation and of check-point inhibitor mechanisms in the treatment of malignant tumor diseases. The last part presents an overview of the clinical trials results with atezolizumab, pembrolizumab, nivolumab, and durvalumab, that will gradually find its place in the management of advanced urothelial carcinoma.

Keywords: advanced urothelial carcinoma, chemotherapy, immunotherapy, check-point inhibitors