Onkológia 4/2015

Systémová liečba pokročilého, perzistentného alebo rekurentného karcinómu krčka maternice

MUDr. Mária Rečková

Karcinóm krčka maternice je tretia najčastejšia malignita u žien na svete. Napriek pokrokom v skríningu a liečbe je stále pomerne veľké množstvo pacientok diagnostikovaných v pokročilom štádiu ochorenia alebo majú inoperabilnú rekurenciu. U tejto skupiny pacientok je základom systémová liečba s paliatívnym cieľom. Základným cytostatikom je cisplatina, avšak liečebná odpoveď je pozorovaná aj pri iných chemoterapeutikách. Pri kombinovaných liečebných režimoch na báze platiny boli pri porovnaní so samotnou cisplatinou pozorované zlepšené liečebné výsledky. Celkove sú však liečebné výsledky pri pokročilom, perzistentnom a rekurentnom karcinóme krčka maternice nepriaznivé a ochorenie je považované za relatívne chemorezistentné. Hľadané sú nové liečebné prístupy, pričom v nedávnom období bol preukázaný signifikantný liečebný benefit v prospech bezprogresového a celkového prežívania v prípade pridania bevacizumabu k systémovej chemoterapii. Súčasný článok je prehľadom systémovej liečby pokročilého, perzistentného a rekurentného karcinómu krčka maternice.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, systémová liečba, cielená liečba, imunoterapia, molekulárny profil.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of advanced, persistent or recurrent cervical cancer

The cervical cancer is the third most common malignancy in women in the world. Despite advances in screening and treatment there are a relatively large number of patients who are diagnosed with advanced stage of disease, or who have inoperable recurrence. In this group of patients, the main aim of a treatment is palliative intent. The main cytotoxic agent is cisplatin, but the responses are also observed with other chemotherapy agents. Improved therapeutic results are observed with combined platinum-based chemotherapy regimens as compared to cisplatin monotherapy. Overall, however, the treatment results in advanced, persistent and recurrent cervical cancer are unfavorable and disease is considered to be relatively chemoresistant. The new treatment approaches are searched and a significant therapeutic benefit, as far as progression-free and overall survival, has been recently demonstrated when adding bevacizumab to systemic chemotherapy. The current article is a review of systemic treatment in advanced, persistent and recurrent metastatic carcinoma of the cervix.

Keywords: cervical cancer, systemic therapy, targeted therapy, immunotherapy, molecular profile.