Onkológia 3/2023

Systémová liečba pokročilého karcinómu pankreasu a miesto nanolipozomálneho irinotekanu v nej

MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Karcinóm pankreasu predstavuje závažné malígne ochorenie. Chemoterapia ostáva základnou liečebnou modalitou pokročilého karcinómu pankreasu. FOLFIRINOX alebo kombinácia nab-paklitaxel/gemcitabín sú odporúčané režimy v 1. línii liečby metastatického ochorenia. nal-IRI/5-FU/LV je jednou z možností liečby druhej línie. Cielená liečba je dostupná u BRCA+ pacientov a v rámci tzv. tumor-agnostic therapy. Imunoterapia je účinná iba u podskupiny MSI-H/dMMR pacientov. Neuspokojivé výsledky súčasnej systémovej liečby pokročilého karcinómu pankreasu vytvárajú predpoklad intenzívnejšieho výskumu nových možností cielenej liečby a imunoterapie.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, chemoterapia, irinotekan, 5-fluorouracil, oxaliplatina, nanolipozomálny irinotekan

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Systemic treatment of advanced pancreatic cancer and the role of nanoliposomal irinotecan in it

Pancreatic cancer is a serious malignant disease. Chemotherapy remains the main treatment option of advanced pancreatic cancer. FOLFIRINOX or nab-paclitaxel/ gemcitabine are recommended regimens in first-line treatment of metastatic disease. nal-IRI/5-FU/LV is considered one of the options of second-line treatment. Targeted- therapy is available in BRCA+ patients or within tumor-agnostic therapy. Immunotherapy appears to be effective only in MSI-h/dMMR patients. Unsatisfying outcomes of current systemic treatment of advanced pancreatic cancer warrant futher research on novel targeted theraphy and immunotherapy.

Keywords: pancreatic cancer, chemotherapy, irinotecan, 5-fluorouracil, oxaliplatin, nanoliposomal irinotecan