Onkológia 6/2019

Systémová liečba pokročilého hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Tomáš Šálek

Hepatocelulárny karcinóm je agresívne ochorenie, ktoré najčastejšie vzniká v teréne chronických hepatitíd a cirhózy. Liečebné možnosti sú limitované funkčnými rezervami pečene určené podľa klasifikácie Child-Pugh. Delíme ich na chirurgické postupy (resekcia, kryoablácia, transplantácie), lokálne ablatívne metódy (rádiofrekvenčná/mikrovlnná ablácia, transarteriálna embolizácia, externá rádioterapia) a systémová liečba (chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia).

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, systémová liečba

Systemic treatment of advanced hepatocellular carcinoma

Hepatocellular carcinoma is an aggressive disease most commonly occurring in the field of chonic hepatitis and cirrhosis. Treatment options are limited by liver function reserves determined according to the Child-Pugh classification. They are divided into surgical procedures (resection, cryoablation, transplantation), local ablation methods (radiofrequency/microwave ablation, transarterial embolization, external radiotherapy) and systemic treatment (chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy).

Keywords: hepatocellular carcinoma, systemic treatment