Onkológia 3/2016

Systémová liečba – neoadjuvancia, adjuvancia, paliatívna chemoterapia pri karcinóme močového mechúra

MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Peter Kohútek, MUDr. Tomáš Sedláček

Nádory močového mechúra predstavujú najčastejšie malignity močového traktu. 90 % všetkých nádorov močového traktu predstavuje urotelový karcinóm. Na stanovenie diagnózy urotelového karcinómu močového mechúra je nutná transuretrálna resekcia tumoru z mo- čového mechúra (TURBT) a následné histologické vyšetrenie. Urotelový karcinóm sa delí na dve podskupiny; svalovinu neinfiltrujúci karcinóm močového mechúra (non-muscle invasive bladder cancer, NMIBC) a svalovinu infiltrujúci karcinóm močového mechúra (muscle- -invasive bladder cancer, MBIC). Radikálna cystektómia a pelvická lymfadenektómia predstavujú štandardnú liečbu MIBC s výnimkou metastatického ochorenia. Benefit z podávania neoadjuvantnej chemoterapie pri MIBC bol preukázaný niekoľkými randomizovanými štúdiami. Adjuvantná chemoterapia je indikovaná u pacientov s MIBC s rizikovými faktormi, ak týmto pacientom nebola podaná neoadjuvantná chemoterapia. Paliatívna chemoterapia predstavuje u pacientov s metastatickým ochorením štandardnú liečbu. Neuspokojivé výsledky chemoterapie viedli k výskumu na poli cielenej liečby a imunoterapie. Implementácia týchto liečiv do liečby metastatického MIBC je však otázkou dlhodobého výskumu.

Kľúčové slová: urotelový karcinóm močového mechúra, neoadjuvantná chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia, inhibítory angiogenézy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of bladder cancer – neoadjuvant, adjuvant and palliative chemotherapy

Bladder malignancies are the most common malignancies of urogenital system. Urothelial carcinoma covers 90% of all bladder cancers. Transurethral resection of bladder tumor (TURBT) and subsequent histological examination are crucial in establishing the diagnosis. Urothelial carcinoma can be divided into two histological subtypes: non- muscle invasive bladder cancer (NMIBC) and muscle invasive bladder cancer (MIBC). Radical cystectomy and pelvic lymphadenectomy are standard of care in MIBC excluding metastatic MIBC. Several randomized trials confirmed benefit of neoadjuvant chemotherapy in MIBC. Adjuvant chemotherapy is indicated in high- risk patients with MIBC, if no neoadjuvant chemotherapy has been administered. In stage IV patients, palliative chemotherapy is a standard of care. Unsatisfactory outcomes of chemotherapy led to development of targeted- therapy and immunotherapy. Introduction of those drugs into standard treatment of advanced MIBC is a question of long -term research.

Keywords: urothelial bladder cancer, neoadjuvant chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, angiogenesis inhibitors