Onkológia 4/2013

Systémová liečba nádorov z neznámeho primárneho ložiska

MUDr. Mária Rečková

Nádory z neznámeho primárneho ložiska (CUP) tvoria heterogénnu skupinu nádorov s rôznym biologickým správaním a prognózou. V rámci tejto heterogénnej skupiny však existujú určité skupiny pacientov s ochoreniami, ktoré sú kurabilné, alebo aj v prípade, že kurabilné nie sú, majú lepšiu prognózu. Včasné začatie príslušnej liečby v prípade kurabilného ochorenia je jedným z hlavných cieľov starostlivosti o pacientov s CUP. U pacientov s CUP so zlou prognózou nie je v súčasnosti známy štandardný liečebný postup, i keď v rámci systémovej liečby sú najčastejšie používané platinové režimy alebo režimy používané u pacientov so známym primárnym ložiskom na základe stanoveného zodpovedajúceho imunohistochemického či molekulového génového profilu. Údaje, o ktoré sa môžeme v súčasnosti oprieť, sú prakticky len z klinických štúdií fázy II, preto je hlavným cieľom zlepšenia poznania a personalizovanej liečby aj u takej heterogénnej skupiny pacientov, ako sú pacienti s CUP, uskutočnenie dokonale dizajnovaných randomizovaných klinických štúdií fázy III spojených s translačným výskumom.

Kľúčové slová: nádory z neznámeho primárneho ložiska, karcinómy z neznámeho primárneho ložiska, systémová liečba, molekulový profil.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of cancer of unknown primary origin

Cancer of unknown primary origin (CUP) comprises a heterogenous group of cancers with distinct biology and prognosis. There is, however, a specific group of patients with curable diseases, or incurable diseases with good prognosis. The main aim of treatment in the group of patients with CUP is timely initiation of therapy in the cases of curable disease. There is no known standard of care in the cases of CUP with poor prognosis, but most frequently, platinum-based regimens are used. In the cases of specific immunohistochemistry (IHC) or molecular gene expression profile, there are used the treatment regimens similar to those used in the patients with known primary tumor and similar IHC or molecular profile. Currently, most of data in patients with CUP are from phase II clinical trials. Thus proficiently designed phase III randomized clinical trials with translation research is priority, with aim to improve our knowledge and personalize treatment of such heterogenous group of patients as is a group of patients with CUP.

Keywords: cancer of unknown primary, carcinoma of unknown primary, systemic therapy, molecular profiling.