Onkológia 3/2013

Systémová liečba metastatického melanómu

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Aj keď incidencia malígneho melanómu stúpa, väčšina prípadov je diagnostikovaná v skorom štádiu. Mnohí pacienti vo IV. štádiu ochorenia vyžadujú systémovú liečbu. Prístupy, ktoré potvrdili významný klinický významný benefit pre pacientov s metastatickým ochorením u vhodného pacienta, sú imunoterapia s ipilimumabom, monoklonálnou protilátkou proti CTLA-4 a inhibícia MAK kinázovej dráhy vemurafenibom u pacientov, ktorých tumor obsahuje V600 mutáciu v BRAF géne. Tieto lieky zlepšujú prežívanie. Niektoré centrá používajú vysokodávkovaný interleukín 2 (IL-2) v prvej línii. Cytotoxická chemoterapia nemá stanovenú úlohu v iniciálnom manažmente pacientov s pokročilým melanómom.

Kľúčové slová: malígny melanóm, liečba, ipilimumab, vemurafenib, cytotoxická chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of malignant melanoma

Although the incidence of malignant melanoma is increasing, in most cases it is diagnosed at the early stage. In the majority of patients with stage IV disease a systematic treatment is requried. Most patients with stage IV disease require a systematic treatment. Approaches that have been shown to provide clinically important benefit for patients with metastatic melanoma in appropriately selected patients include immunotherapy with ipilimumab, a monoclonal antibody targeting CTLA-4, and inhibition of the MAK kinasa pathway with vemurafenib in patients whose tumors contain a V600 mutation in the BRAF gene. These drugs improve survival. Some centers use high-dose interleukine -2 (IL-2) as first line therapy. Cytotoxic chemotherapy does not have an established role in the initial managment of patients with advaced melanoma.

Keywords: malignant melanoma, treatment, ipilimumab, vemurafenib, cytotoxic chemotherapy.