Onkológia 3/2016

Systémová liečba karcinómu prsníka v tehotenstve

MUDr. Oľga Szegheőová

ncidencia karcinómu prsníka v tehotenstve narastá s trendom posunu prvej gravidity do vyššieho veku. Karcinóm prsníka v laktácii má odlišnú biologickú povahu a signifikantne horšiu prognózu než karcinóm prsníka diagnostikovaný v gravidite. Gravidita sama osebe nie je negatívny prognostický faktor pre karcinóm prsníka zistený počas nej, preto je snaha zároveň liečiť karcinóm prsníka a zachovať graviditu. Tehotnosť by nemala byť dôvodom odkladu liečby. V liečbe je potrebné čím viac sa priblížiť štandardným postupom, ale s odlišným časovaním jednotlivých modalít. Nevyhnutným predpokladom dobrých liečebných výsledkov je skúsený multidisciplinárny tím a podmienkou je informované spolurozhodovanie gravidnej pacientky. Správne vedená liečba v gravidite nezhoršuje vývoj a prospievanie detí.

Kľúčové slová: prsník, karcinóm, gravidita, laktácia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of breast cancer in pregnancy

Incidence of breast cancer in pregnancy is increasing due to trend of postponing child-bearing to later age. Breast cancer diagnosed during lactation has different biologic behaviour and worse prognosis than when diagnosed during pregnancy. Pregnancy does not constitute a negative prognostic factor per se for outcomes of breast cancer in pregnancy, therefore breast cancer should be treated while containing pregnancy. Pregnancy should not delay treatment. Therapy should follow standard procedures as closely as possible, though with different timing of treatment modalities. Experienced multidisciplinary team is crucial for achieving good treatment results and involvement of an informed patient in decision-making is a must. Properly managed treatment during pregnancy doesn’t carry detrimental effect on development and well-being of children.

Keywords: carcinoma, pregnancy, lactation, treatment